สธ.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  ออกตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียน ท.1-2

วันที่ 11กรกฏาคม 2561 ที่โรงเรียนเทศบาล 1 และเทศบาล 2   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร งานส่งเสริมสุขภาพ กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  ออกให้บริการตรวจสุขภาพแก่นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 1  ตามโครงการอนามัยโรงเรียน  ออกดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียน และตรวจสุขภาพช่องปากโรงเรียนเทศบาล 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อประเมินสุขภาพนักเรียนและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ตรวจพบ และส่งต่อพบแพทย์ในรายที่ต้องการแพทย์ในการรักษาโดยการออกตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน ตามโครงการอนามัยโรงเรียน   ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  ร่วมกับ  อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ตระหนักถึงสุขภาพร่างกายที่อาจส่งผลต่อจิตใจ และการศึกษาของนักเรียน จึงจัดหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐาน ให้คำแนะนำและตรวจสุขภาพอนามัยเบื้องต้น ให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  และหากพบว่านักเรียนมีปัญหาด้านสุขภาพเบื้องต้น ที่ทางเจ้าหน้าที่สามารถให้การรักษาได้ ทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำการรักษาให้ ณ ขณะนั้นซึ่งหลังจากที่มีการตรวจสุขภาพของนักเรียนเสร็จสิ้นลง ทางเจ้าหน้าที่และคณะครูจะได้ทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนแต่ละคนที่เข้ารับการตรวจ  และจะรายงานผลตรวจให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงปัญหาสุขภาพของบุตรหลานต่อไป