อบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรเครือข่ายการท่องเที่ยวเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรเครือข่ายการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2561 โดยแบ่งกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ โบราณสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ได้แก่ วัดอาวาสใหญ่ วัดช้างรอบ วัดสิงห์ วัดพระสี่อิริยาบถ และวัดพระนอน เพื่อส่งเสริม ให้คนในชุมชน, ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร, สถานศึกษา, มีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวประวัติความเป็นมา ของสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่สำคัญจากอดีตสู่ปัจจุบันในเขตเมืองกำแพงเพชร อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกิดความรัก สามัคคีและภูมิใจรักในถิ่นบ้านเกิดและเพื่อส่งเสริม ให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมดังกล่าว สามารถให้บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น