ม.ราชภัฏกำแพงฯ หนุนงานทักษะวิชาการท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจัด โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ซึ่งแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 4 ระดับการศึกษาดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับอนุบาลและระดับชั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการ ส่งเสริมพัฒนาทักษะแก่นักเรียนครู ทั้งนี้เพื่อให้เกิด ความเที่ยงธรรมในการตัดสินการประกวดแต่ละกลุ่มวิชาสาระ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ถึงได้ประสานขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รอง รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพช ได้มอบหมายให้ รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดี พร้อมทั้งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีครุศาสตร์ คณบดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือในการสรรหาคณะกรรมการตัดสิน รายการแข่งขันที่กำหนด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทุกฝ่ายเป็นอย่างดี/ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร