เทศบาลเมืองแพงฯพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่อาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพช เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 โดย นายกนกศักดิ์ รามบุตร ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพช กล่าวถึงโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้ดำเนินการในครั้งนี้ ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 -2564 กำหนดวิสัยทัศน์ คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน อย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม ขจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง สร้าง สภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ส่งเสริมการบูรณาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน การดำเนินงานจัดการอบรมคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ มีความรู้และสามารถเข้าถึงสิทธิ์ที่จะทำให้การดำรงชีพอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ มีความรู้ที่จะดูแลสุขภาพ พลานามัยทางร่างกายและจิตใจ ของคนพิการ
3. ให้กำลังใจแก่คนพิการเพื่อให้ดำรงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมความเสมอภาค เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม
โดยมีระยะเวลาดำเนินการจัดอบรม จำนวน 1 วัน มีผู้เข้าร่วมการอบรมคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 120 คน ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร และโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มาให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตผู้พิการ และการดูแลสุขภาพ การบริโภคอาหาร การกินอาหารเป็นยา ซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการทั้งสิ้น