อบจ.ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ลงนามถวายพระพร แสดงความจงรักภักดี​ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นำโดย นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นำเข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธี ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ประดับพระฉายาลักษณ์ โดยตั้งพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธงชาติไทย พร้อมโต๊ะหมู่บูชา สมุดลงนามถวายพระพร และปากกาสีน้ำเงิน ได้ร่วมลงนามถวายพระพร โดยพร้อมเพียงกัน นอกจากนี้ บุคคลทั่วไป หรือประชาชนที่มาติดต่อราชการ สามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้ตั้งแต่วัน นี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าว ถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการ เพื่อประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ และทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ โดยพระราชหฤทัย ที่เปรียบด้วยพระเมตตา เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกร และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้า แก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมา เนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ถวายพระพรชัยมงคล ดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระราชานุญาต ประกาศสมานฉันท์พร้อมเพรียง เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งพระคุณศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ แห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพรให้ใต้ ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญ พระราชหฤทัยชื่นบาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณขจรขจาย แผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญ แก่พสกนิกรชาวไทยตลอดจิรัฐิติกาล​เทอญ/ ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร