ไฟฟ้ากำแพงฯ เยี่ยมนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร เยี่ยมนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายถนัดกิจ น่วมอินทร์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรม ปันน้ำใจ ให้ไออุ่น โดยนำอาหารไปเลี้ยงเด็กนักเรียน และมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับการต้อนรับจากนายสมจิต รประดิษฐ์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชรที่ ได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนนักเรียน และเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน ของนักเรียนที่นี่ โดยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษได้กล่าวถึงภารกิจของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 เห็นชอบในหลักการ มาตรการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ตลอดจนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน และโครงสร้างการบริหารงานของการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ จึงให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษาดำเนินการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เพื่อเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาและเตรียมความพร้อมของคนพิการ จังหวัดกำแพงเพชรได้มีนายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษพิจิตร (เดิม) เป็นผู้จัดหาสถานที่และได้ขอใช้อาคารสามัญศึกษาเดิม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร เดิมชื่อว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ (เพื่อคนพิการ) ประจำจังหวัดกำแพงเพชร  ตั้งอยู่ ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่จำนวน 2 ไร่ เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ได้ทำการปรับปรุง ซ่อมแซม และเปิดทำการเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน ทำหน้าที่เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาและเตรียมความพร้อมให้กับเด็กพิการทั้ง 9 ประเภท เปิดให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  การเตรียมความพร้อมให้เด็กพิการด้านการพัฒนาศักยภาพ และด้านการศึกษา ให้คำแนะนำเตรียมความพร้อมแก่ผู้พิการ เพื่อเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติให้มากขึ้น ประสานงานการจัดการเรียนร่วมในพื้นที่ สนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาแก่คนพิการ  ปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะแนว จัดทำสถิติ ข้อมูล และบริการ ด้านการศึกษาพิเศษแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดการศึกษาอบรมผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากร ชุมชน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนพิการ มีหน่วยบริการภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 11 อำเภอ ปัจจุบัน อยู่ระหว่าการก่อสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษ แห่งใหม่ ติดถนนสายกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลปลิง พร้อมทั้งขอบคุณสำนักการการไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร ในการเดินทางมาสร้างประโยชน์ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ในครั้งนี้