ประกวด ภาพวาด ภาพระบายสี เขียนเรียงความ “วันแม่”

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน ณ ศาลาการเปรียญ (วัดบาง) ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาจากสถานศึกษาในเขตจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ โดย กองการศึกษา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดกิจกรรมการ ประกวดภาพวาด ภาพระบายสี และกิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ (วัดบาง) เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตลอดจนสนับสนุนความสามารถในการวาดภาพและการเขียนเรียงความของเยาวชนไทยนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร กล่าวถึงความตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งนับเป็นทรัพยากรบุคลที่มีความสำคัญและมีคุณค่าต่อประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ทุกภาคส่วนจึงต้องช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออก มีความรู้ความสามารถในทุกๆ ด้าน และในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เป็นโอกาสอันเป็นมงคล ที่เด็กและเยาวชน จะได้แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถในการวาดภาพระบายสีและการเขียนเรียงความ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอังพึงประสงค์ เกิดความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณ