สภาเทศบาลอนุมัติร่างเทศบัญญัติปี 2562 ในวาระแรก

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. นายกนกศักดิ์ รามบุตร เลขานุการสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ่านประกาศ ลงนามโดย นายปรีชา วิศาลศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ที่ห้องประชุมสภาพทศบาลเมืองกำแพงเพชร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  โดยมี นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร และรองนายเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นางโชติกา ฐิตะชนภัค นายเสกสรร สุวรรณวัฒนา และนายนพพร ปานชัย คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ครบองค์ประชุมและก่อนการประชุม ได้แนะนำข้าราชการโอนย้ายและบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 จำนวน 3 ราย คือ นายระพิน ดิษทับ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นางสาวกนิษฐา ทะนันไชย ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ และ นางสาวรัชนีกร สิงห์หมัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  สำหรับประเด็นสำคัญในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้สภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรพิจารณา ขอรับความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ในวาระที่ 1 (โดยกองวิชาการและแผนงาน) ซึ่งนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาล จึงได้แถลงให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการดำเนินการของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยชี้แจงรายละเอียดของรายรับ  และรายจ่าย พร้อมทั้งแจ้งให้ได้รับทราบว่า คณะผู้บริหารจะดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล ให้เป็นไปอย่างประหยัด ระมัดระวังรอบคอบ  และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่กำหนดไว้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามนโยบายและเจตนารมณ์ต่อไปนอกจากนี้สภาเทศบาลได้คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการในการ รับแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณใหม่ทุกปีงบประมาณ และมีมติเห็นชอบให นายอาทิตย์ สุวรรณโชติ นายเชิญ นรกิจ และนายปิยะเทพ กลึงมั่น สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และสุดท้ายสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้เห็นชอบอนุมัติให้ใช้งบประมาณตามคำร้องขอของสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชรที่ได้เสนอโครงการติดตั้งที่พักสายตรวจจราจร 1 จุดบริเวณหน้าตลาดศูนย์การค้า ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาการจราจรปัญหาการเกิดอุบัติเหตุปัญหาการก่ออาชญากรรมในย่านธุรกิจย่านตลาดย่านการค้าซึ่งสภาเทศบาลได้ให้ความเห็นชอบกับโครงการนี้และจะได้ขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไปการประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรในวันนี้ มีข้าราชการส่วนการงานเข้าประชุมพร้อมกับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่เป็นผู้ตรวจสอบและกลั่นกรอง ในการใช้งบประมาณของคณะผู้บริหารในแต่ละปี ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย ความต้องการของท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญมีความปลอดภัยต่อไปนั่นเอง