โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทุ่งสวนจัดบอล7 คน รู้รักสามัคคี ไกลยาเสพติด

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เปิดการแข่งขันกีฬา ทุ่งสวนคัพ ครั้งที่ 1 ของชุมชนวัดทุ่งสวน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานและประชาชนชาวชุมชนวัดทุ่งสวน โดยมี นางณัฎฐา สนิทมาก ประธานชุมชนวัดทุ่งสวน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้
สำหรับกิจกรรรมการแข่งขันกีฬา ทุ่งสวนคัพ ครั้งที่ 1 สืบเนื่องจากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 จัดสรรงบประมาณให้หมู่บ้าน/ชุมชนละ 200,000 บาท ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งชุมชนวัดทุ่งสวนได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว และได้กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการจำนวน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมปรับปรุงและขยายเขตเสียงตามสายในขุมชน งบประมาณ 150,000 บาท และกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “ทุ่งสวนคัพ” ครั้งที่ 1 งบประมาณ 50,000 บาท ซึ่งวัตถุประสงค์ของการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคี ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปลูกจิตสำนึกในเยาวชนได้ตระหนักถึงการออกกำลังกาย รักษาสุขภาพ มีความเข้มแข็ง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รวมถึงการห่างไกลจากยาเสพติด และการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากเยาวชน โดยสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 8 ทีม และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และคณะผู้ตัดสิน จากผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)