อสม.27 ชุมชน 206 คน เข้าอบรมรับความรู้ ก่อนปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ประจำปี 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งวันนี้ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมฯ  ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีการประชุมวิชาการตามแนวทางหลักสูตรการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในหัวข้อเรื่อง
1. อสม. 4.0 กับการใช้งานแอปพลิเคชั่น PEA Smart Plus
โดยคุณธนกฤต เรืองวงษ์ วิศวกรไฟฟ้า สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้ให้ความรู้ในการใช้แอป ประสานงานแจ้งเหตุขัดข้อง ติดต่อติดตั้งหม้อแปลง แจ้งชำระค่าไปฟ้า
2. ความสำคัญของมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต
โดยคุณปาริชาต เรืองชัยศิวเวท พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรม โรงพยาบาลกำแพงเพชร
3. การประเมิน และการสำรวจข้อมูลผู้พิการในชุมชน
โดยนักกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลกำแพงเพชร
4. สมุนไพรประจำบ้าน และการใช้แอปพลิเคชั่นสมุนไพรไทย
โดยคุณสุกัญญา สุทธิชาติ อสม.ดีเด่น สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ระดับจังหวัด
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตามแนวคิด “เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์” ซึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดขยะในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมี อสม. เข้ารับการอบรม จำนวน 206 คน จาก 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร