ปตท.สผ.เอส 1 ถวายพระพรชัยมงคล บริจาคโลหิต มอบ “รถรักษ์สุขภาพ”เครื่องมือแพทย์

ปตท.สผ.เอส 1 ถวายพระพรชัยมงคล บริจาคโลหิต มอบ “รถรักษ์สุขภาพ”และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย ปีที่ 2 จำนวน 5 แห่งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ปตท.สผ. โครงการเอส 1 อำเภอลานบือ จังหวัดกำแพงเพชร นายนพดล ชินบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) ได้ให้การต้อนรับ นายธัชชัย สีสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  12 สิงหาคม 2561 ขึ้นที่แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ร่วมกับ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และ กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9หลังจากนั้น ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ได้ดำเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ปฎิบัติงาน”มอบ “รถรักษ์สุขภาพ” และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย ปีที่ 2 อีก 5 แห่ง โดย นายนพดล ชินบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย)  ได้มอบ “รถรักษ์สุขภาพ” และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน พื้นที่จังหวัด กำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย จำนวน 5 แห่ง งบประมาณสนับสนุนรวมทั้งสิ้นกว่า 600,000 บาท ได้แก่

  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกศกาสร ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอินทรานุสรณ์ ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
  3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจิก ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
  4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมแสงสงคราม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
  5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประดู่เฒ่า ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

พิธีมอบ “รถรักษ์สุขภาพ” ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติ จากนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นาย  สุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขแต่ละพื้นที่ร่วมในพิธี ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้จัดอบรม “หลักสูตรการขับขี่รถจักรยานยนต์เชิงป้องกัน” แก่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อม รวมถึงการให้ความรู้ และการเพิ่มทักษะด้านการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ แก่ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ ในการออกหน่วยตรวจเยี่ยมอย่างปลอดภัยนอกเหนือจากการมอบ “รถรักษ์สุขภาพ” และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น แก่ รพสต. ในพื้นที่ปฏิบัติการโครงการเอส 1 ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 รวมปัจจุบันมอบ “รถรักษ์สุขภาพ” ให้แก่ รพสต. จำนวน 10 แห่งแล้วนั้น ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ได้ดำเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ปฎิบัติงาน” มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการด้านสุขภาพให้เข้าถึง ครอบคลุมและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยชีวิตกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมถึงพนักงานและผู้รับเหมาของ โครงการเอส 1 ที่ปฏิบัติงานใกล้กับโรงพยาบาลนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ขั้นก้าวหน้า และการฝึกซ้อมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิอ่นจังหวัดกำแพงเพชร