นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ชื่นชมผลการกำจัดขยะเปียกครัวเรือน”กำแพงเพชร

 นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

ลงพื้นที่กำแพงเพชร ติดผลการกำจัดขยะ

“ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน”

วันที่ 16 สิงหาคม 2561ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผล การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร นางสุชาดา สีสุวรรณประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชรและคณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชรได้ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายพรเทพ พุ่มพวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร  นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้รับฟังรายงานสภาพปัญหาขยะในพื้นที่ของ อบต.สลกบาตร ที่ไม่มีรถเก็บขยะ จากการสำรวจพบในครัวเรือนจะมีขยะ 3 กิโลกรัมต่อวัน เกิดจากการทิ้งขยะไม่ถูกวิธี ไม่ถูกสุขลักษณะ ส่งผลให้กระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ก่อเกิดโรคและสัตว์พาหะนำโรค เป็นปัญหาที่รัฐบาล นำไปเป็นนโยบายหลักวาระแห่งชาติ เพื่อหาทางแก้ไข และเพื่อเป็นไปตามนโยบาย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ตามแนวดำริของ ดร.ปาลิดา พรหมเลิศนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย  ที่ได้มอบแก่ประธานแม่บ้านมหาดไทย ให้นำหลักการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางใช้เป็นแนวทางการกำจัดขยะอินทรีย์ และขยะเปียกครัวเรือน  ผลการดำเนินโครงการภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร ที่ได้เริ่มดำเนินการในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ และทำถังขยะเปียกในครัวเรือน โดยใช้พื้นที่ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร เป็นต้นแบบ ในการเรียนรู้และได้ขยายไปยังบ้านเรือน ของข้าราชการพนักงานลูกจ้าง รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและวัดจากนั้นได้ขยายผลไปสู่ประชาชนทุกหมู่บ้านและยังส่งเสริมให้ราษฎร ได้ทำน้ำหมักชีวภาพ ควบคู่กับการทำถังขยะเปียก เพื่อใช้ย่อยสลายและดับกลิ่นของขยะ  และยังนำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรและครัวเรือนได้  ส่วนถังขยะก็ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนบริจาค เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมทำให้ประหยัดงบประมาณในการดำเนินการ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอีกประการหนึ่งด้วนอกจากนี้ อบต.สลกบาตร ยังได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนอย่างได้ผล โดยนำขวดที่ทิ้งแล้วมาแลกไข่ ประเภทขวดแก้วขวดพลาสติก ในวันศุกร์ของสัปดาห์กำหนดไว้ 10 สัปดาห์แรก หลังสิ้นสุดกิจกรรม ก็พบว่าประชาชนมีความตื่นตัวในการคัดแยกขยะและนำขยะมาร่วมกิจกรรม ส่งผลให้ขยะลดลงตามเป้าหมาย และขวดดังกล่าวก็สามารถนำมาใส่น้ำหมักชีวภาพ เก็บไว้เป็นธนาคารเพื่อให้ประชาชนได้นำไปใช้โดยไม่ได้คิดมูลค่าแต่อย่างใด นางสุชาดา สีสุวรรณ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยว่า ได้เริ่มต้นโครงการนี้เมื่อวันที่26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และได้ขยายผลเดินทางไปบรรยายทั่วจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตั้งแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ท้องถิ่นพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการนี้ตามแนวดำริของนายกแม่บ้านมหาดไทย ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะชุมชนบ้านป่าบุก เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ชุมชนนี้ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน ชุมชนปลอดขยะอันดับหนึ่งของประเทศ ประจำปี 2560 เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป เป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติได้เป็นอย่างดี จึงได้เชิญชวนให้กรรมการแม่บ้านมหาดไทย 17 จังหวัดภาคเหนือ ช่วยจัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” เพื่อหมักเป็นปุ๋ยภายในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด และนำหลักการ 3Rs หรือ 3ช : Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) ของชุมชนบ้านป่าบุก ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการขยะต้นทาง  โดยขอความกรุณาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาดำเนินการขอความร่วมมือข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยจัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ในครัวเรือนของตน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน ร่วมมือกันจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน หลังจากกล่าวชื่นชมการดำเนินโครงการของประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร และนายองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร ที่ได้ดำเนินโครงนี้เต็มพื้นที่ 100 เปอร์ แล้วนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้เยี่ยมชมกิจกรรมขวดแลกไข่ และลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนหมู่ที่ 2 ของตำบลสลกบาตร พบปะชาวบ้านดู“ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกตามครัวเรือน”อย่างสนใจท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัด และได้ปลูกต้นทุเทียนโครงการผู้ว่าฯบ้านละ 2 ต้น พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุในตำบลอีกด้วย// พิพัฒน์ จงมีความสุข กำแพงเพชร รายงาน // ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร