นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย มอบบ้านประชารัฐ “โครงการบ้านเฉลิมพระเกียรติ วันแม่”

นายกแม่บ้านมหาดไทย มอบบ้านประชารัฐเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่16 สิงหาคม 2561 ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้เดินทางไปเป็นประธาน มอบบ้านประชารัฐ โครงการบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมี นายธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางสุชาดา สีสุวรรณประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร  พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.อดุลย์ จำปาทอง หน.ฝ.นโยบาย​และ​แผน กอ.รมน.จว.กพ., พ.ต.อ.มาโนช อนันต์ฤทธิ์กุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร นายองอาจ สังฆหัตถกรนายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร  นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร, และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ร่วมมอบบ้านกันที่บ้านของ นายสุพรรณ ศรีอวล เลขที่ 20/1 หมู่ที่ 6 บ้านเขาน้ำเพชร  ตำบลคลองแม่ลายอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรในพิธีนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เสร็จแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้กล่าวต้อนรับ โดย นางสุชาดา สีสุวรรณประธานแม่บ้านมหาดไทยด้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ว่า ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชรได้จัดทำโครงการสร้างบ้านประชารัฐร่วมใจให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เนื่องจากพบว่ายังมีราษฎรที่มีฐานะยากจน และมีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยอีกจำนวนหนึ่ง ที่รอความช่วยเหลือ  บางรายไม่มีอยู่ที่อาศัยบางรายมีที่อยู่อาศัยแต่เก่าทรุดโทรมเป็นอันตรายต่อการอยู่อาศัย จึงได้ร่วมใจกันจัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 2 เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยในการดำรงชีวิต   เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยทางอำเภอได้พิจารณาคัดเลือกครอบครัวราษฎรที่มีฐานะยากจน และมีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย มีอาชีพรับจ้างเลี้ยงชีพ รายได้ไม่แน่นอนสมาชิกในครอบครัวมี 7 คนผู้ใหญ่ 3 คนเด็ก 4 คน เป็นผู้มีคุณสมบัติ จึงได้ดำเนินการสร้างบ้านตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 และเสร็จเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 รวมระยะเวลา 33 วันเป็นบ้านขนาดกว้าง 9 เมตรยาว 15 เมตรห้องน้ำ 1 ห้อง ได้รับสนับสนุนงบประมาณวัสดุในการก่อสร้างและแรงงาน จากชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 70,000 บาทผู้มีจิตศรัทธาบริจาคผ่านนาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร 68,000 บาท บาท นางนิตยา พูลสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้านบริจาคประตูหน้าต่างรวม 16 ชุดมูลค่า 35,000 บาท นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วบริจาคปูนผสมเสร็จจำนวน 10 คิวมูลค่า 15,000 บาท นายโชคชัย ถมอินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองบริจาคทรายถม 10 เที่ยว มูลค่า 12,000 บาท นายอภิชาติ พูลสวัสดิ์บริจาคสมทบจำนวน 17,331 บาท ร.ต.อ.อัมพร แตงน้อยบริจาคทรายยาบ 2 เที่ยว มูลค่า 3,000 บาทห้างหุ้นส่วนจำกัดสามเพชรจำกัดบริจาคสีและอุปกรณ์ทาสีมูลค่า 3,500 บาท และนอกจากนี้อย่างได้รับเครื่องอุปโภคบริโภคสร้างความประทับใจและตื่นตันใจให้แก่ครอบครัวของผู้ รับโอกาส ได้รับบ้านประชารัฐโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ด้วยความปิติยินดียิ่ง//พิพัฒน์ จงมีความสุข รายงาน//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร