ควบคุมโรคเมตาบอลิก แนะเลิกบุหรี่ พระวัดบาง

รพ.ทม.ควบคุมโรคเมตาบอลิก

แนะนำบำบัดการเลิกบุหรี่ พระภิกษุ ณ วัดบาง

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร ออกตรวจสุขภาพ คัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิก ให้สุขศึกษาในการป้องกันควบคุมโรคเมตาบอลิก และ ส่งเสริมแนะนำบำบัดการเลิกบุหรี่ ให้แก่พระภิกษุ ณ วัดบาง โดยมีพระครูวิเชียรคุณโชติ เจ้าคณะตำบลในเมือง สระแก้ว เขต 1 เจ้าอาวาสวัดบาง และพระสงฆ์จำพรรษา เข้ารับการตรวจครบทุกรูปโรงพยาบาลชุมชนของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  เกิดขึ้นตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพช  วัตถุประสงค์ ต้องการให้ประชาชน สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากโรงพยาบาลของรัฐในปัจจุบัน เต็มไปด้วยผู้ใช้บริการจนหนาแน่น ส่งผลต่อการตรวจคัดกรองรักษา ผู้ป่วยที่เป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากปริมาณของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวันเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีประชากรชุมชน 27 ชุมชน กว่า 30,000 คน และมีผู้สูงวัยที่มีโรคประจำตัวอยู่ทุกชุมชน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดูแลรักษาพยาบาล ปัจจุบันโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดให้บริการดูแลด้านสาธารณสุขแก่พี่น้องชาวเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และพื้นที่ใกล้เคียง

หากมีกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินจำเป็นต้องทำการส่งต่อ ทางโรงพยาบาลชุมชนของเรา จะมีบริการส่งผู้ป่วยไปทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร ด้วยรถฉุกเฉินและทีมงานที่มีคุณภาพ หรือในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาลชุมชนของเราได้ ซึ่งสามารถติดต่อประสานงานการใช้รถฉุกเฉินเพื่อรับ-ส่งต่อผู้ป่วย ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข    055-716715  ในวันและเวลาราชการวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (เวลา 08.30 น. – 20.30 น.)

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมให้บริการ และมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข เพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องชาวเทศบาลเมืองกำแพงเพชรทุกท่าน