อบรมวิทยากรแกนนำสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สพป.กพ.เขต 2 อ.คลองขลุง นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 1/2561 ร่วมด้วย นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.กพ.เขต 2, นายวิสิษฎ์ สกุลยืนยง นอ.คลองขลุง และส่วนราชการ/หน่วยงานในพื้นที่ โดย ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัด และนายศุภโชค ภูสมตา หน.สนง.ศอ.ปส.จว.กพ. พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งได้ดำเนินการอบรมวิทยากรแกนนำฯ จำนวน 3 รุนๆ ละ 1 วัน โดยวันนี้ (รุ่นที่ 1) ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัด สพป.กพ.เขต 2 จำนวน 186 คน และสังกัดโรงเรียนเอกชน จำนวน 14 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 200 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจตามคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษาให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้  ได้เน้นย้ำถึงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การครองตัว ครองตน ประพฤติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม, การเป็นแบบอย่างที่ดีงาม, การสร้างคนดี แล้วต่อยอดให้เป็นคนเก่ง ตลอดจนวาระสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร ในการสร้างคนดี รักษาศีล 5 และการสวดมนต์ รวมถึงการส่งเสริมการปลูกทุเรียนในครัวเรือน ฯลฯ  และในโอกาสนี้ได้มอบหนังสือธรรมะ/บทสวดมนต์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ//ข่าวข้างจวน