อุทัยประชุมกาชาดจังหวัดภาค 8 บำบัดทุกข์บำรุงสุข ประชาชน

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมไอยรา เลค อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพช กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด/กิ่งกาชาดอำเภอ ร่วมการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 ประกอบด้วย นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย กรรมการสภากาชาดไทยผู้แทนภาค 8 นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นางสุดากรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และนางสุชาดา  สีสุวรรณ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องด้วยข้อบังคับสภากาชาดไทย  ปีพุทธศักราช  2500 และที่แก้ไขเพิ่มถึงปัจจุบัน  ให้ผู้แทนภาคจัดให้มีการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภายในภาค  ปีหนึ่งไม่น้อยว่า 3 ครั้ง ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8  ได้มีมติเห็นชอบให้มีการหมุนเวียน  สับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ในการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ในครั้งนี้  นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย บรรยายความรู้ระเบียบข้อบังคับสภากาชาดไทย บนโยบาย  แนวทางการปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย  ให้กับคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดที่ ได้รับตำแหน่งใหม่การประชุมในวันนี้ เป็นโอกาสอันดีที่คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด    และกิ่งกาชาดอำเภอ  จะได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์  รับทราบนโยบายและความรู้    แนวทางปฏิบัติงานของสภากาชาดไทยที่จะอำนวยประโยชน์  อันจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดในภาค 8

นางสุชาดา  สีสุวรรณ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ตามที่สภากาชาดไทยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้เหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ ประชาชน เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้แก่ราษฎร โครงการบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตวงของกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ในปี 2561

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด โดยจังหวัดกำแพงเพชร จะมีงานประเพณีที่ภาคภูมิใจที่ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี คืองานประเพณี สารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2561 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 9 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณลานโพธิ์ และสนามหน้าที่ว่าการ อ.เมืองกำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ฝากประชาสัมพันธ์ เชิญชวนมาเที่ยวชมงานประเพณี ส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรของเราอีกทางหนึ่งด้วย//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร