เพิ่มพูนความรู้… อสม.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เพิ่มพูนความรู้…

อสม.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 11 กันยายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร จัดอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนกันยายน 2561 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ประจำปี 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกำแพงเพชรนายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพช เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ในการจัดอบรมครั้งนี้ โดยมี นายพวงเพชร บรรณา ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม ร่วมด้วย นพ.สุธี ช่างเจรจา หัวหน้าคลินิกหมอครอบครัวชากังราว โรงพยาบาลกำแพงเพชร นายแพทย์พชร เมฆี นพ.ชำนาญการ ประจำคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลกำแพงเพชร นางวรรณวิมล ตินะล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลกำแพงเพชร และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และในวันนี้ มีการมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับ อสม. ปฏิบัติงานครบ 10 ปี และ 20 ปี จำนวน11 คน และมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตร อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปี 2561 พร้อมกันนี้ได้จัดให้มี พิธีมุฑิตาจิต แด่ นายกนกศักดิ์ รามบุตร ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และนางผ่องพรรณ ปิ่นทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ซึ่งได้เกษียณอายุราชการพร้อมกันในปีนี้ โดยสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ท่ามกลางความรักและอาลัย
จากนั้นเข้าสู่การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โดยการอบรมสามัญ อาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2561 มีหัวข้อวิชาการดังนี้
1. แนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
โดยคุณศิลชัย ทุ่งโพธิ์ตระกูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
2. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการใช้ยาสามัญประจำบ้าน
โดยนายแพทย์พชร เมฆี นายแพทย์ชำนาญการ ประจำคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลกำแพงเพชร
3. กิจกรรมฐาน อสม. 4.0
ฐานที่ 1 เทคโนโลยีดีจิลทัล โดยคุณกุลสินี สาพาที พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ฐานที่ 2 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยคุณชญาดา ญาณะพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร
ฐานที่ 3 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยเจ้าหน้าที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลกำแพงเพชร
ฐานที่ 4 การทำกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน โดยเจ้าหน้าที่กายภาพบำบัดโรงพยาบาลกำแพงเพชร
ฐานที่ 5 ภูมิปัญญาท้องถิ่นดูแลสุขภาพ โดยคุณธฐรัศม์ชนม์ ชุติเวทย์คู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ฐานที่ 6 แนวทางการปฏิบัติงานและการลงบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานของอสม. โดยคุณผ่องพรรณ ปิ่นทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตามแนวคิด “เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์” ซึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดขยะในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมี อสม. เข้ารับการอบรม จำนวน 206 คน จาก 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร