โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” แหล่งท่องเที่ยว อ.ขาณุวรลักษบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ณ แหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ เทศบาลเมืองปางมะค่า ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร ,นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี ,เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติม่วงก์ , เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ที่ กพ 5 (ปางมะค่า) , ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรปางมะค่า กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน , ประธานชุมชน ,กลุ่มสตรีตำบลปางมะค่า, ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า, คณะผู้บริหารฯ , สมาชิกสภา , และเจ้าหน้าที่ พร้อมใจกันจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในการอนุรักษ์ป่าและแหล่งต้นน้ำให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและป่าไม้ให้เกิดความสมบูรณ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีและการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนเกิดความรักษ์และความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งจัดเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ของเยาวชนและประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชน ให้เกิดความรักษ์และ หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตน พร้อมสร้างกลุ่มแกนนำ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 1 ขึ้น และสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนและประชาชนทั่วไป ในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 100 คนซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 รวมจำนวน 2 วัน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธียังได้เน้นย้ำถึงการครองตัว ครองตน การประพฤติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม, การสร้างคนดีแล้วต่อยอดให้เป็นคนเก่ง รวมถึงการรักษาศีล 5 และการสวดมนต์ ตลอดจนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ฯลฯ -กิจกรรมวันที่ 1 ได้แก่ กิจกรรม“รังสรรค์งานศิลป์” , กิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล จำนวน 9 ต้น , การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการป่าไม้และทรัพยากรในพื้นที่ ในหัวข้อ “ต้นไม้ของแม่ หมั่นดูแลและรักษา”, การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในหัวข้อ “รักษ์น้ำเพื่อพ่อ สานต่อความพอเพียง” , การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “แผนการจัดการธรรมชาติกับอุทยานแห่งชาติ” , กิจกรรมกลุ่มสัมมนาในหัวข้อ “การปลูกจิตสำนึก รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” -กิจกรรมวันที่ 2 ได้แก่ กิจกรรมกลุ่มสัมมนาในหัวข้อ “การปลูกจิตสำนึก รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” , การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางธรรมชาติ (การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ) , การบรรยายเรื่อง “การท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐” , กิจกรรมแข่งขันแชร์ภาพกิจกรรมผ่านเพจเฟซบุ๊คเพื่อรับรางวัล จากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตร “แกนนำอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน รุ่นที่ ๑” โดยได้รับเกียรติจาก นายจีรวัฒน์ ศรียันต์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่าเป็นผู้มอบเกียรติและกล่าวปิดโครงการ ในครั้งนี้