นายกฯ สภาเทศบาลฯประชุม โอนงบภาษีกว่า 8.4 ล้าน พัฒนาตลาดไนท์

ไปติดตามกับสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยนายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติโอนงบประมาณจำนวน 8 ล้านบาท ให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร หรือ สท.อนุมัติเพื่อนำไปปรับปรุงแหล่งอาหารและช้อปปิ้งตลาดไนท์ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรชั้น 4 อาคารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์  ศุภอรรถพานิชนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นำฝ่ายบริหารประกอบไปด้วย นายเสกสรรค์ สุวรรณวัฒนา นางโชติกา ฐิตะชนัคภัค นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยเลขาที่ปรึกษาฯ นำข้อราชการสำคัญ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร หรือ สท. ทั้ง 3 เขต เลือกตั้งจำนวน 17 ที่นั่งขาด 1 ที่นั่ง นายปรีชา วิศาลศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรที่ขอลาป่วย   นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับเกียรติจาก ดร. ไอศูรย์ ดีรัตน์ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร่วมสังเกตการณ์ประชุมของสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรในครั้งนี้ด้วยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พศ. 2561  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรโดย นายปรีชา วิศาลศักดิ์ประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่ลงนามโดย นายธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชในการประกาศเรียกการประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สมัยวิสามัญสมัยที่ 1  ซึ่งในที่ประชุมมีระเบียบวาระข้อราชการสำคัญด้วยกันหลายประเด็น โดยขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ปรับปรุงพัฒนาสำนักงาน และเทคโนโลยี งานการศึกษา งานพัฒนาทักษะเด็กทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา เครื่องเล่น  งานด้านความปลอดภัยการจราจร ปรับปรุงสัญญาณไฟสี่แยกวัดเสด็จ งานกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมการกำจัดขยะเตาเผา รวมทั้งรถขนถ่ายขยะที่ต้องการเพิ่มขึ้นและ

การปรับปรุงพัฒนาแหล่งอาหารแหล่งช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า

ซึ่งประเด็นที่ได้รับความสนใจ คือประเด็นการจัดซื้อเตาเผาขยะลดมลพิษและเผาขยะที่เผาได้ทั้งขยะเปียกและขยะแห้ง ช่วยกำจัดขยะ ที่ปัจจุบันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และบ่อขยะมีข้อจำกัด และมีระยะเวลาของอายุการใช้งาน จึงจำเป็นที่จะต้องมีวิธีกำจัดขยะ ที่กลบฝังมาเป็นการลดปริมาณ ถึงแม้ว่าจะมีการรณรงค์ ให้ประชาชนได้คัดแยกและลดการใช้ สิ่งของที่เพิ่มขยะแล้วก็ตาม จำนวนขยะก็ยังคงเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว การกำจัดขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม จึงเป็นนโยบายหลักของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขยะเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งก่อเกิดโรคต่างๆอย่างมากมายที่เป็นภัยต่อมนุษย์และอีกประเด็นที่นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้นำเข้าสภา เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจำนวน 8 ล้าน 4 แสนบาท เพื่อปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดไนท์บาซาร์ระยะที่ 1 โดยให้เหตุผลในการก่อสร้างเป็นอาคารจำหน่ายสินค้าทั่วไปไนท์บาซ่าอาคาร 2 ลานจอดรถ 1/1 และระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดแบบแปลนของกองช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชรดังปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชาวตลาดและผู้บริโภคให้ดีขึ้น และอย่างถูกต้องสุขลักษณะของตลาดที่สะอาดปลอดภัย เป็นแหล่งอาหารของชาวเมืองกำแพงเพชร และคนต่างจังหวัด นักท่องเที่ยว ที่ต้องมีตลาดคุณภาพและความปลอดภัย รวมทั้งสถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของลานจอดรถ ที่จะส่งผลถึงภูมิทัศน์ของริมแม่น้ำปิง ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และกลับมาสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับบ้านเมืองของเราต่อไปในอนาคตภายภาคหน้าการประชุมในครั้งนี้ ทุกข้อประเด็นทางราชการ ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในการยกมือสนับสนุนอนุมัติข้อราชการ ของนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ที่นำเข้าสู่สภา เพื่อกลับไปพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญมีความก้าวหน้า และเป็นที่พึงพอใจของประชาชนต่อไป