โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน

ส.ป.ก. และ จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ ปตท.สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน “จอบสามัคคี  ฟื้นวิถีกสิกรรมลุ่มน้ำยม” ณ แปลงที่ดินนางขวัญเรือน ใจไหม หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชรวันพุธที่  12  กันยายน  2561  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน “จอบสามัคคี  ฟื้นวิถีกสิกรรมลุ่มน้ำยม” ณ แปลงที่ดินนางขวัญเรือน  ใจไหม หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพิไกร  อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร  โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายนพดล ชินบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชนและเกษตรกรเครือข่ายมาร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน “จอบสามัคคี  ฟื้นวิถีกสิกรรมลุ่มน้ำยม” เป็นโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะน้อมนำศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่ 9 มาบูรณาการแบบประชารัฐ ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน โดยดำเนินการนำร่องในพื้นที่ 5 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำปราจีน ซึ่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินลุ่มน้ำยม โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรทฤษฎีใหม่  เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ให้เหมาะสมตามภูมิสังคม ในรูปแบบการประยุกต์ใช้ โคก หนอง นา โมเดล โดยมีวัตถุประสงค์คือ

  1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ ในการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามภูมิสังคม
  2. เพื่อสร้างความสามัคคี การร่วมแรง ร่วมใจ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และเครือข่าย

ในปี 2561 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 31 คน ซึ่งได้จัดส่งเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นน้ำน่าน จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 25-29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา รวม 5 วัน และมีเกษตรกรต้องการพัฒนาเป็นแปลงต้นแบบ จำนวน 4 แปลง  ทั้งนี้ ในการปรับปรุง และพัฒนาแปลงต้นแบบของเกษตรกรทั้ง 4 แปลง บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โครงการเอส 1 ซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติงานครอบคลุม จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 634,000 บาท ภายใต้โครงการ “พัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” ที่ ปตท.สผ. ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนแก่ชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ปฏิบัติงาน โครงการเอส 1 พร้อมด้วย หน่วยงานราชการอื่น ๆ หน่วยงานท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ร่วมทั้งเกษตรกรเครือข่ายที่ได้ร่วมบูรณาการการดำเนินโครงการในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างพอเพียง พึ่งพาตนเอง และอาศัยอยู่ในที่ดินได้อย่างยั่งยืน