สภา อบจ.ถกงบ มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปีงบ 62

อบจ.กำแพงเพชร เปิดประชุมสภา นำข้อราชการเกี่ยวกันบงบประมาณรายจ่าย ขอสภาเปลี่ยนแปลงและขอขยายเวลาเบิกจ่าย ในปีของงบประมาณ 62 เพื่อพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนอย่างเต็มที่ ที่ห้องประชุมชั้นชากังราว  อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เปิดประชุมสภาโดยมีข้อราชการเพื่อพิจารณาอนุมัติโอนและแก้ไขคำเปลี่ยนแปลงชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 และขออนุมัติกันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันอีก 1 ปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรโดยมี นายวุฒิชัย สมไชยมงคลประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เปิดประชุมสภาและนายปรีชา ฤกษ์หร่ายรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรรวมทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และ นายชรินทร์ ไชยยะ ปลัด อบจ.กำแพงเพชร  ร่วมประชุม สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 นายปรีชา ฤกษ์หร่าย  รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชได้เสนอญัตติพิจารณา ขออนุมัติต่อที่ประชุมสภาเพื่อขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อระยะเวลาไปอีก 1 ปีจำนวน 4 โครงการเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐานถนนลาดยางที่ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร ตำบลวังชะพลู ภูอำเภอขาณุวรลักษบุรี ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 อีก 2 โครงการเกี่ยวกับระบบเสียงตามสายและโครงการก่อสร้างสัญลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชรที่หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รวมงบประมาณ 17,550,000 บาท นอกจากนี้ยังมีอีก 46 โครงการซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นส่วนใหญ่ ประกอบไปด้วย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำชนิดสิบล้อ 4 คัน จัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ 2 คันเป็นเงินจำนวน 31 ,000 ,000 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 15 โครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและก่อสร้างจำนวน 21 โครงการรวมงบประมาณ 141,342,000 บาท แผนงานการเกษตรงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ 2 โครงการงบประมาณ 2,000,000 บาท รวมงบประมาณ 174,342,000 บาท หลังจากนั้นในวาระอื่นๆ ที่ฝ่ายสภาจะได้หยิบยกประเด็นข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหาร อันได้แก่การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และกฎหมายรวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณให้ทันต่อปีงบประมาณนั้นๆ และด้านโครงสร้างพื้นฐานประชาชนในหลายพื้นที่ ได้ร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  พัฒนาการคมนาคม ถนนหนทางที่ชำรุดเสียหาย ไม่สะดวกต่อการขนพืชผลทางการเกษตร และเป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังได้กำชับให้ฝ่ายข้าราชการได้สนองตอบต่อการใช้งบประมาณอย่างเร่งรัด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ขณะที่ฝ่ายบริหารนำโดย นายปรีชา ฤกษ์หร่ายรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้ชี้แจงเพื่อสร้างความมั่นใจต่อสภาว่า หลังจากที่การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างแล้วเสร็จ ก็จะดำเนินการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามความประสงค์ของสมาชิกสภาจังหวัดที่เสนอต่อที่ประชุมสภาอย่างเร่งด่วนทันทีเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในปีงบประมาณพศ. 2562 ที่จะถึงนี้เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนอย่างเร่งด่วนต่อไป