ประวัติส่วนตัว นายเทวัญ  หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

นายเทวัญ  หุตะเสวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติและผลงานของรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

เกิดวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2503  อายุ 58 ปี  เกิดที่กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ปัจจุบัน 68/3  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าขุนราม  อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร  62000

ประวัติการรับราชการ

 1. เริ่มรับราชการครั้งแรก ปี พ.ศ. 2527 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) อำเภอบางระกำ จังหวัด

พิษณุโลก

 1. ปี พ.ศ. 2547 นายอำเภอภูสิงห์ (ผู้อำนวยการ) ระดับต้น จังหวัดศรีสะเกษ
 2. ปี พ.ศ. 2548 นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
 3. ปี พ.ศ. 2549 นายอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
 4. ปี พ.ศ. 2550 นายอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
 5. ปี พ.ศ. 2553 นายอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร
 6. ปี พ.ศ. 2555 นายอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 7. ปี พ.ศ. 2556 นายอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 8. ปี พ.ศ. 2558 นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 9. ปี พ.ศ. 2559 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
 10. ปี พ.ศ. 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติการศึกษา

 1. ปริญญาตรี กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ปี พ.ศ. 2524
 2. ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิมทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2526
 3. ปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2545
 4. ปี พ.ศ. 2527 หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 73 วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 5. ปี พ.ศ. 2542 หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 45 วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 6. ปี พ.ศ. 2549 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 50 สถาบันดำรงราชานุภาพ (วิทยาลัยมหาดไทย)

(ผลการศึกษาดีเด่น อับดับหนึ่ง)

 1. หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ กองอาสารักษาดินแดน ชุดที่ 17 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กรมยุทธศึกษา

ทหารบก

รางวัล บุคคลดีเด่น ประเภทข้าราชการพลเรือน เนื่องในงาน 35 ปี วันนักข่าว สมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนกำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2558

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ปี พ.ศ. 2555

         ประถมาภรณ์ช้างเผือก ชั้นสายสะพาย ปี พ.ศ. 2558