เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เตรียมวางแผนงานจัดงานประเพณีลอยกระทง

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เตรียมวางแผนงานจัดงานประเพณีลอยกระทง

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและร่วมทอดผ้าป่าแถววัดบาง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ 2561 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมชากังราว 4 ชั้น 4 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมการเตรียมงาน ประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2561 พร้อมด้วย นายเสกสรร สุวรรณวัฒนา,นายนบพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีฯ นายปริญญา เหล่าวชิรวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายเฉลิมพล เพชรเฉิดฉิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ รองประธานสภาเทศบาลฯสมาชิกสภาเทศบาลฯรองปลัดเทศบาลฯหัวหน้าส่วนการงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่ออนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีลอยกระทงตามประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบกันมาแต่โบราณ ในการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี สำคัญของท้องถิ่น ระดับชาตินั้น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีหน้าที่โดยตรงอยู่ 2 งาน คือ ประเพณีสงกรานต์ และประเพณีลอยกระทง  เบื้องต้นรายละเอียดของการประชุมนั้นมีเรื่อง การเตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทงทายประทีปประจำปีของจังหวัดกำแพงเพชร เน้นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย พิธีทอดผ้าป่าแถวบาง สืบสานประเพณี กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอีกด้วย