ชื่นมื่น..ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงฯและนายกเหล่ากาชาด

 

คุณแม่ทองเลื่อน แสงอุทัย มารดาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
นายเชาวลิตร แสงอุทัย นางนวลจันทร์ แสงอุทัย ชิมกล้วยไข่กำแพงเพชร

ชื่นมื่น…ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดได้เดินทางมาปฏิบัติราชการจังหวัดกำแพงเพชรอย่างเต็มตัวแล้วในวันนี้ โดยมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนคหบดีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นผู้สื่อข่าว kppnews.net กำแพงเพชรฮอตนิวส์ออนไลน์ ได้เกาะติดบรรยากาศการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด กำแพงเพชร ท่านใหม่ที่รับการแต่งตั้งให้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยช่วงบ่ายของวันนี้วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้เดินทางมารับตำแหน่งใหม่เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยภรรยา นางนวลจันทร์  แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีคณะจากจังหวัดชลบุรี ทั้งข้าราชการ ท้องถิ่น พ่อค้าคหบดี ได้ร่วมเดินทางมาส่งถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรบรรยากาศของการต้อนรับ นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และนางสมพิศแก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ,คุณรัชนี อัสวะสุธีรกุลคณะเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับและยังได้นำอาหารหวานคาว รวมทั้งผลไม้และอาหารเจ โดย คุณธัญญา รุ่งชาญชัยคุณธัญวลัย ธันยบูรณ์สถาพร ในนามครัวมาดาม นำอาหารเจ มาบริการ คุณอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ คณะกรรมการเหล่ากาชาด ได้น้ำเฉาก๊วยชากังราว มาแจกจ่ายให้รับประทานนอกจากนี้ยังมีคลังจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และอีกหลายหน่วยงานมาเปิดบูธรับรอง ให้กับคณะที่ร่วมเดินทางและพี่น้องข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรหลังจากที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เดินทางมาถึงแล้วได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ก่อนที่จะเดินทักทายกับคณะของชาวจังหวัดชลบุรีและชาวจังหวัดกำแพงเพชร  โดย นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้กล่าวให้การต้อนรับ และเป็นตัวแทนหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ในการตอบสนองการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐบาลขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวแนะนำตนเองและภรรยา พร้อมทั้งเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม.2561 มีพระราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 24 ราย มีนายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งทางภาคเหนือเป็นพื้นใหม่ ที่ไม่เคยมาทำงานทางภูมิภาคนี้ จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและข้าราชการชาวจังหวัดกำแพงเพชร ในการมีส่วนร่วมกับทางจังหวัด เพื่อนำพาจังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นไปในทิศทางและความต้องการของพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชร โดยจะใช้ประสบการทำงานมาทั้งหมดมุ่งพัฒนาบ้านเมืองกำแพงเพชร ดูแลบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชนตามแนวนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและยืนยันการทำงานอย่างเต็มที่ตลอดอีก 4 ปีในชีวิตข้าราชการที่เหลือ ซึ่งจากคำกล่าวของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรทำให้ทราบว่าท่านเป็นผู้ที่มีความเป็นอยู่เรียบง่าย แต่มีความจริงจัง ในด้านการทำงานและเป็นผู้ที่มุ่งมั่นตั้งใจ เป็นคนทำงานที่มีความรวดเร็วและเร่งรัดงาน  ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าจากประสบการณ์รับราชการภายในจังหวัดชลบุรีมา 25 ปี จึงมีผู้ที่ให้ความเคารพรักทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาได้ร่วมกันเดินทางมาส่งในวันนี้จำนวนมาก มีทั้งอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดและรองอธิบดีกรมการปกครอง บรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวกลายเป็นบรรยากาศอันอบอุ่นด้วยมิตรไมตรีของการต้องรับท่านเจ้าเมืองกำแพงเพชร อย่างไรก็ตามภาคเอกชน นำโดย นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัยประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชร คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร นายสมศักดิ์ ขำสกุลประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร   นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร คณะกรรกมารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และท้องถิ่นนายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกแพงเพชร นายชัยวัฒน์  ศุภอรรถพานิช นายกเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับเจ้าเมืองกำแพงเพชร ด้วยความยินดี

ประวัติส่วนตัว    

สถานที่เกิด     กรุงเทพมหานคร

วันเดือนปีเกิด   ๒๖  มีนาคม   ๒๕๐๕

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ระดับปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการรับราชการ

๑ กรกฎาคม   ๒๕๒๘ ปลัดอําเภอโพธิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ ปลัดอําเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

๒๕  ตุลาคม  ๒๕๓๑ ปลัดอําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๓๔ ปลัดอําเภอ อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

๘ มีนาคม ๒๕๓๖ ผู้ช่วยจ่าจังหวัดจังหวัดชลบุรี (เลขานุการปลัดจังหวัดชลบุรี)

๔ กรกฎาคม ๒๕๓๗  ปลัดอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ปลัดอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

๒๙ ธันวาคม  ๒๕๔๐ ปลัดอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

๕ มิถุนายน  ๒๕๔๑ ผู้ชวยผู้ตรวจการท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ

๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ปลัดอําเภอบรบือ หัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนา จังหวัดมหาสารคาม

๑๗  มกราคม ๒๕๔๓ ปลัดอําเภอ  เกาะสีชัง หัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนา จังหวัด ชลบุรี

๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ปลัดอําเภอ  สัตหีบหัวหน้าฝ่าย ปกครองและพัฒนา จังหวัด ชลบุรี

๑๗  ธันวาคม ๒๕๔๔ ปลัดอําเภอ  บางละมุง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน  ปกครอง จังหวัดชลบุรี

๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ปลัดอําเภอ บางละมุง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน  ปกครองจังหวัดชลบุรี

๒๘  กันยายน  ๒๕๕๐ นายอําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นายอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

๗ มกราคม ๒๕๕๖ ปลัดจังหวัดชลบุรี

๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

การฝึกอบรม   

หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่  ๕๘

หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่  ๕๕

หลักสูตรนายอําเภอ รุ่นที่  ๔๙

หลักสูตรปลัดสุขาภิบาล รุ่นที่  ๑๓

หลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นที่  ๘๔

พิพัฒน์ จงมีความสุข / ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร รายงาน