ป.อาวุโสโกสัมพีนคร จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 13.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนค มอบหมายให้ นายจิตรติ รามเนตร ปลัดอาวุโส ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ โรงพยาบาลโกสัมพีนคร อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร ร่วมด้วย ร.ท.สานิต บุญวัฒนา หัวหน้า ชป.รส.โกสัมพีนคร, อส.อ.โกสัมพีนคร และ อสม.ในพื้นที่ โดยนายอภิลักษณ์ เหล่าไพโรจน์ ผอ.โรงพยาบาล พร้อมบุคลากร และเจ้าหน้าที่ จำนวนกว่า 40 คน ทั้งนี้อำเภอโกสัมพีนครได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมฯ ทั้งการบูรณาการในภาพรวมของอำเภอในห้วงที่ผ่านมา อาทิเช่น การปลูกปอเทือง, การจัดกิจกรรม Big Cleaning​ Day​ บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการอำเภอ, การตัดแต่งต้นไม้/กิ่งไม้ตามแนวเสา/สายไฟฟ้า ตลอดจนร่วมจัดกิจกรรมตามส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ล้างท่อระบายน้ำเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ฯลฯ พร้อมดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน/ผู้ป่วยที่มารับบริการภายในโรงพยาบาลโกสัมพีนคร (ขนาด 10 เตียง) ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังความสมัครสมานสามัคคี สร้างสำนึกแห่งความรับผิดชอบร่วมกันในการทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ในพื้นที่ อ.โกสัมพีนคร ทั้ง 3 ตำบล 43 หมู่บ้าน อย่าง​ต่อเนื่อง​ //