อำเภอโกฯ ปราบยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร มอบหมายให้ นายจิตรติ รามเนตร ปลัดอาวุโส ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ บ้านลานเพชร ม.9 ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร ร่วมด้วย ร.ท.สานิต บุญวัฒนา หัวหน้า ชป.รส.โกสัมพีนคร, รพ.สต.ลานดอกไม้ตก, อสม., นางทวีป เอมศิริ ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนในพื้นที่ รวมกว่า 30 คน ทั้งนี้ อ.โกสัมพีนครได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมฯ ทั้งการบูรณาการในภาพรวมของอำเภอ และขยายผลไปตามส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ รวมถึงแต่ละพื้นที่ของทุกหมู่บ้าน/ชุมชนด้วย ซึ่งในวันนี้ได้จัดกิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เป้าหมาย สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย