พระนักบุญ เทศน์โปรดญาติโยม เรื่องนรกสวรรค์ในพระไตรปิฎก ก่อนออกพรรษา

พระนักบุญ ฉันเพลเทศน์โปรดญาติโยมกัณฑ์ที่ 2 เรื่องนรกสวรรค์ในพระไตรปิฎก ก่อนออกพรรษาซึ่งได้ฤกษ์สึกวันที่ 2 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ โดยมีมัคนายกน้อย โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ โครงการคุณธรรมนำศึกษา นำอาราธนาศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร  วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ผู้สื่อข่าวเคพีพีนิวส์ กำแพงเพชรฮอตนิวส์ออนไลน์ ได้ไปติดตามพระนักบุญที่ได้รับนิมนต์ฉันเพลและเทศน์โปรดโยมที่ บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด บ้านบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดย คุณอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ เจ้าของผู้ประกอบการได้นิมนต์ พระ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากวัดคูยาง วัดบ่อสามแสน และวัดอินทาราม  หมู่ 4 บ้านท่าไม้ ตำบลท่าไม้ อำเภอพานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เป็นวัดที่ พระ ดร. เสริมวุฒิ อยู่จำพรรษาตลอดไตรมาส โดยอุปถัมภ์ดูแล พระครูถาวรวชิรสาร (หลวงพ่อทูล ฐานทตฺโต) เจ้าอาวาสวัดอินทาราม ที่ชราภาพมากแล้ว ในพิธีได้มีเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นปีที่ 2 ถึงระดับชั้นประถมปีที่ 6 ใน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำการศึกษา ทำหน้าที่ มัคนายกน้อย นำอาราธนาศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร  โดยการของ นายชูศิลป์    แย้มโกเมนผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 129 คน    หมู่ที่ 11 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โครงการดังกล่าวนี้ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน งบประมาณ โดย บ.เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ที่ต้องการให้เด็กเรียนได้เรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   โดยใช้รูปแบบโรงเรียนบ้านวังชะโอน อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เป็นโมเดล โดยความร่วมมือและสนับสนุนจากพระภิกษุสงฆ์ บุคลากรครูในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และบุคลากรครูในสังกัด กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการจำนวน 65 โรงเรียน

เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรกชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ความกตัญญู กตเวที ต่อบิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณ อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนานักเรียน ให้ได้มีทักษะ มัคนายกน้อย อาราธนาศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร และมีความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีเบื้องต้นสำหรับการแสดงธรรม ของ พระ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ได้หยิบเอา กัณฑ์ ที่ 2 เรื่องนรกสวรรค์ ในพระไตรปิฎก มาเทศน์โปรดโยม โดยกล่าวถึงคุณงามความดี ของโยม อมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ ที่เป็นคู่ชีวิตต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคความทุกข์ยาก จนมีวันนี้ และบุตรที่ได้กล่าวถึงแก้วตาดวงใจ และที่ขาดเสียมิได้ ผู้มีบุญคุณ ที่ได้แสดงความกตัญญู กตเวทิตา ได้แก่ อาจารย์เสนอ เพชรพลายอดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และ คุณป้าอรุณศิริ เพชรพลาย ทั้งสองผู้เป็นพระคุณแก่ครอบครัว และ บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด จากนั้นพระเสริมวุฒิได้กล่าวใน เรื่องของนรกสวรรค์ ในพระไตรปิฎก แสดงให้เห็นถึงบาปบุญ การทำดีและการทำไม่ดี ความสำคัญของนรกสวรรค์  ในแง่พุทธศาสนาข้อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์ และท้ายสุดได้แสดงธรรม ถึงนรก สวรรค์ที่อยู่ในใจ ทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่วเป็นต้น หลังแสดงธรรมเสร็จแล้ว พระสงฆ์ได้ฉันภัตตาหารเพล ที่ทางครอบครัว บริษัทเฉาก๊วยชากังราว ปรุงอาหารมังสวิรัติถวายพระ และได้ถวายกันเทศทั้งหมดให้กับพระสงฆ์ ในการนี้ พระสงฆ์ได้มอบ  ให้กับโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ นำไปปรับปรุงพื้นกระเบื้องที่ชำรุดเสียหายและการแสดงธรรมในครั้งนี้ เป็นการแสดงธรรมของ พระ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ที่ใกล้จะสิ้นสุดออกพรรษา และจะได้เลิกสึกจากพระ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่จะถึงนี้ ทางทีมข่าวขออนุโมทนาบุญ และเพื่อเป็นเกียรติแก่พระนักบุญ จึงได้นำกิจกรรมเผยแพร่พุทธศาสนา ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน // ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร