ชาวเมืองกำแพงเพชร ร่วมจุดเทียน น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 19.30 น. ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยา (ริมปิง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช นายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ,นายไพโรจน์ แก้วแดง ,นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายชัยชะรัตน์ ชูแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร นำภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่ ได้ร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว พ่อค้า ประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ชุดผ้าไทย ชุดสุภาพ โทนสีชมพู อย่างพร้อมเพรียงกันพิธีดังกล่าว เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราช อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดและสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรม และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอเนกประการ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งจวบจนการปัจจุบัน ด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศลึกซึ้ง และพระปรีชาญาณอันกว้างไกล ในด้านการปกครอง ทรงตั้งโรงเรียนหลวง เพื่อวางรากฐานการศึกษาแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า ให้สามารถเป็นกำลังจะบ้านเมือง ทรงประกาศเลิกทาสและยกเลิกระบบไพร่ เพื่อนำพาประเทศไทยให้ก้าวสู่ความทันสมัย ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทรงดำเนินวิเทโศบาย ในการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ช่วยสร้างความมั่นคงแก่ประเทศและคงไว้ซึ่งเอกราชของชาติไทย ยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่ราษฎรโดยถ้วนหน้าด้วยพระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศ พสกนิกรต่างน้อมใจถวายพระสมัญญาพิทัยว่า สมเด็จพระปิยมหาราช และรัฐบาลได้เฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย รวมทั้งทรงได้รับการประกาศพระเกียรติคุณยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในสาขาการศึกษาวัฒนธรรมสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา การพัฒนาสังคม และการสื่อสาร พระเกียรติคุณของพระองค์ยังคงจารึกไว้ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์  เสร็จแล้วทั้งหมดได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 57 นาทีเป็นอันเสร็จพิธี / ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร