ปฏิบัติเข้มข้น ผู้ว่าฯ ปล่อยแถวปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 17.30 น.ที่บริเวณลานโพธิ์ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายเชาวลิต แสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีปลายแถวกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อปราบปรามและหยุดยั้ง การแพร่ระบาดของยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายเทวัญ หุตะเสวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร พล.ต.ต.จารึก ลิ้มสุวรรณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์  พ.อ.พงศธร นิพภยะ  รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.ยุทธพิชัย กวยะปาณิ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร  พ.ต.อ.ไพโรจน์ แก้ววันศิริ พ.ต.อ.ไพโรจน์ ขันธบุญ รองผู้บังคับการฯ  พ.ต.อ.วรชิต จันทร์วงษ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร พ.ต.ท.ชัชวาล พวงคิด สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรทรงธรรม นายองอาจ สังคหัตถกร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร สืบเนื่องจากรัฐบาล ได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วน ที่จะต้องดำเนินการและ เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งรัด ควบคุม ป้องกันปราบปรามและแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย ในการดำรงชีวิต ในการนี้เพื่อให้การป้องกันและหยุดยั้ง การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ได้สนธิกำลังออกตรวจปราบปราม และตรวจตราเฝ้าระวังเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้จำนวน 260 คน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยผู้บังคับการฯและเจ้าหน้าที่ทหาร ได้เดินทางไปยังจุดตรวจบนถนนพหลโยธินทั้งขาล่องและขาขึ้น ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นจุดตรวจค้นและมีผลงานในการตรวจค้นยาเสพติด ที่มีชื่อของจังหวัดกำแพงเพชร และไม่ว่าขบวนการยาเสพติดจะปรับเส้นทาง ด่านแห่งนี้ก็ยังคงสกัดกั้น อย่างเข้มข้นทั้งป้องกันยาเสพติดอาชญากรรม การอำนวยการจราจร ที่มีความปลอดภัย การสกัดกั้นปัญหาอาชญากรรมภายในเมืองกำแพงเพชร ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาสาสมัคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่นท้องที่ ให้ช่วยกันดูแลและสอดส่อง มีความเข้มงวดในการดำเนินการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด //ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร