1 พฤศจิกายน วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เช้าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น. ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ถ.พหลโยธิน ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นายปรีชา ฤกษ์หร่าย  รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นำคณะผู้บริหาร นายสำเริง  พนมวาสน์  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, นายชรินทร์  ไชยยะ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, นายสุรพงษ์  ขะจวง, สิบเอกนครไทย  ยวนแห่ว และนางสาวปัทมา  อยู่บ้านคลอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.กำแพงเพชร, ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล แยกจากการบริหารราชการจังหวัด ในฐานะที่เป็นราชการส่วนภูมิภาค มีเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการปกครองท้องถิ่นของตนเอง ต่อมาได้มี การประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น มีหน้าที่พัฒนาจังหวัด ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การอาชีพ สาธารณูปโภคต่างๆ ให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา และในปี พ.ศ.2540 ได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 โดยยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 93 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2515 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2540

โดยกำหนดหลักการจัดระเบียบการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ฝ่ายบริหารแทนผู้ว่าราชการจังหวัด อันนับได้ว่าเป็นการแยกการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดออกจากการบริหารราชการของจังหวัดโดยอิสระ เป็นครั้งแรก จนกระทั้งในปี พ.ศ.2546 ได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เหมาะสมกับหลักการปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ซึ่งสมาชิกสภาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร แยกจากกันมาจนถึงปัจจุบันสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จึงได้พิจารณาเห็นความสำคัญ และได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งตรงกับวันที่พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ได้มีผลบังคับเป็นกฎหมาย คือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงความร่วมมือร่วมใจของพี่น้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับดังกล่าว

การจัดงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ทราบถึงความเป็นมาของการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด และตระหนักถึงอำนาจหน้าที่ ภารกิจ ความรับผิดชอบ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะต้องดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น   ได้จัดให้มีพิธีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพิธีกรรมทางศาสนา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันของผู้บริหาร ช้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นอกจานั้นยังจัดให้มีกิจกรรมพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด ตามโครงการเราทำควาวมดีด้วยหัวใจ ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรหลังเก่า (หลังที่ว่าการอำเภอเมือง), ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรแห่งใหม่ (คลองแม่ลาย)

โดยก่อนที่จะเริ่มการพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์นายปรีชา ฤกษ์หร่าย  ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญาณตนในการเป็นข้าราชการที่ดี และพร้อมใจกัน กล่าวคำว่า “เราทำความดีด้วยหัวใจ”  จากนั้นจึงแยกย้ายกัน บำเพ็ญประโยชน์ตามจุดต่าง ๆ ที่กำหนดไว้