เตรียมรับมือภัยแล้ง เจ้าเมืองกำแพงเพชร พาสื่อลุยสำรวจทางน้ำ

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชร พร้อมด้วย นายไพโรจน์ แก้วแดง นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 8 กำแพงเพชรเจ้าหน้าที่ และนักข่าวชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร  ได้ลงเรือตรวจการณ์ท้องแบนศูนย์ ปภ.เขต 8  จำนวน 5 ลำ สำรวจผืนน้ำแม่น้ำปิง เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ปี 2561 – 2562  โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักชลประทานที่ 4 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ได้รายงานสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานเกี่ยวข้อง ซึ่งในปีนี้คาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดกำแพงเพชร ไม่น่าจะมีความรุนแรง เนื่องจากมีการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค การเกษตร โดยได้มีการวางแผนในการบริหารจัดการน้ำไว้เป็นอย่างดี รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงาน เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้แก่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านป่า โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาว และโครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุง ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริ ให้จัดสร้างให้กับราษฎรชาวจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้มีน้ำอุปโภค บริโภค การเกษตร อย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยหลังจากลงเรือสำรวจเส้นทางน้ำว่า ได้มีการประชุมเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย จึงได้ลงพื้นที่จริงว่าแม่น้ำปิง มีคุณูปการกับพื้นที่ทั้ง 2 ฝั่งอย่างไร และการดำเนินโครงการต่างๆ จะใช้ประโยชน์จากแม่น้ำปิงในเรื่องของน้ำแล้ง น้ำท่วมได้อย่างไร จากการลงพื้นที่ พบว่ามีฝายเป็นเขื่อนเรียงหิน ใช้ระบบน้ำล้น 3 จุด แม่น้ำปิงมีสภาพคงที่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งได้รับอิทธิพลจากเขื่อนภูมิพลฯ  จังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการ โครงการเอาน้ำเข้าลงสู่ลำคลอง ทั้งซ้ายและขวา โดยมีระบบการจัดการ ประตู ปิด-เปิดระบายน้ำ จะทำให้การเกษตรได้รับประโยชน์ จากการบริหารจัดการน้ำ ได้อย่างเต็มที่ ขณะนี้สามารถส่งน้ำให้กับเกษตรในเขตชลประทาน เนื้อที่ประมาณ 1 ล้านไร่ ถ้าหากน้ำดี บริหารจัดการน้ำได้ จะหมดปัญหาในเรื่องของความต้องการน้ำ ในส่วนของเกาะแก่งกลางแม่น้ำ ที่กีดขวางทางน้ำ ส่งผลให้การไหลของน้ำไม่สะดวก บดบังทัศนียภาพของแม่น้ำปิง ทำให้ไม่สวยงาม ซึ่งจะต้องมีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน ในระเบียบการดำเนินการต่อไป//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร / 30 ตุลาคม 2561