ผู้ช่วยทูตฝ่ายอัยการ อินโดนีเซียเยี่ยม อัยการ จ.กำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:00น. ที่สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายอนันต์ ทองแตงอัยการจังหวัดกำแพงเพชร และคณะอัยการรวมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ได้ให้การต้อนรับ Ms. Laksmi Indriyah.R ผู้ช่วยทูตฝ่ายอัยการประจำสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ในโอกาสที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชรอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสำนักอัยการสูงสุดและสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย และเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านแนวปฏิบัติ ในการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ในที่ประชุม อัยการจังหวัดกำแพงเพชร ได้แนะนำบุคลากรภายในสักงาน และคณะกรรมการมีส่วนร่วม   และได้รายงานผลคดี บทบาท อำนาจหน้าที่โดยทั่วไปของพนักงานอัยการ ในการอำนวยความยุติธรรม ได้แก่ การบริหารงานยุติธรรม ในส่วนฝ่ายบริหารของรัฐ เพื่อให้เกิดความสงบ เรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน โดยอัยการจะเป็นผู้พิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวน ที่พนักงานสอบสวนเสนอมาแล้ววินิจฉัยสั่งคดี ตลอดทั้งดำเนินคดีอาญาทางศาลในฐานะทนายแผ่นดิน ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นๆ บัญญัติไว้ว่า เป็นอำนาจหน้าที่ของอัยการ รักษาผลประโยชน์ของรัฐ ได้แก่ การพิจารณาให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย แก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ตรวจร่างสัญญา ตอบข้อหารือตลอดจน ทั้งการดำเนินคดีในศาล ในฐานะทนายความของแผ่นดินแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ได้แก่ การคุ้มครองสิทธิและรักษาผลประโยชน์ของประชาชน ที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของอัยการ ตลอดทั้งการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ผู้ช่วยทูตฝ่ายอัยการประจำสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนความรู้โดยผ่านล่ามใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเศษในการเดินทางเข้าเยี่ยมชมสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดของทั้งสองประเทศ ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยดีและเต็มเปี่ยมไปด้วยแหล่งแห่งความเป็นมิตรภาพและความรู้ที่ได้รับเปลี่ยนกันในโอกาสที่เดินทางมาในครั้งนี้//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร