ช่วยกันจัดระเบียบ บ้านเมืองสะอาด หน้ามอง ส่งเสริมท่องเที่ยว

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรมีหน้าที่ ตามระเบียบให้กำกับดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ  เพื่อให้บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม โดยงานรักษาความสงบเรียบร้อย ออกตรวจจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตามถนนสายหลัก ย่านการค้า ตลาดชุมชน  เพื่อกวดขัน การติดตั้ง ตากวาง สิ่งกีดขวางบนบาทวิถี และการตั้งวางสินค้า วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รุกล้ำที่สาธารณะ ตามแผนจะจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 39 ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้งป้าย ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ โดยมิได้มีหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ โดยการประชาสัมพันธ์บูรณาการหน่วยงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่เทศกิจจะออกตรวจสอบเพื่อติดตามผล เพื่อความปลอดภัย ปลอดสิ่งกีดขวาง ของประชาชนในการสัญจรอย่างสะดวก  ซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์เมืองเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  และยังเป็นการส่งเสริมด้านศักยภาพ การท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรผลการปฏิบัติหน้าที่ของงานรักษาความสงบเรียบร้อย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. งานเทศกิจออกเดินตรวจถนนในเขตเทศบาล-ออกตรวจบริเวณถนนเทศา 1 เก็บป้ายติดตั้งผิดระเบียบ 1 ป้าย -ออกตรวจบริเวณถนนราชดำเนิน เก็บป้ายติดตั้งผิดระเบียบ 1 ป้าย14.30-ออกตรวจบริเวณถนนเจริญสุข เก็บป้ายติดตั้งผิดระเบียบ 1 ป้าย -ออกตรวจความเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล