นายกชัยวัฒน์…ประกาศทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

นายกชัยวัฒน์…ประกาศทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตนี้ให้บุคลากรในสังกัดได้ยึดถือเป็นแนวทางปฎิบัติและประกาศให้สาธารณชนได้ทราบ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธาน ในพิธีประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมี นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  กล่าวรายงานตามหนังสือจังหวัดกำแพงเพชร ที่ ก.พ 0023.3/ว 949 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าเพื่อส่งเสริมบทบาทและให้ความสำคัญกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาท ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น และเป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตให้บุคลากรในสังกัดได้ยืดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และประกาศให้สาธารณชนได้ทราบถึงเจตจำนงของหน่วยงาน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงาน ตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต จึงกำหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต
3. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
5. กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
จึงประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตนี้ให้บุคลากรในสังกัดได้ยึดถือเป็นแนวทางปฎิบัติและประกาศให้สาธารณชนได้ทราบต่อไป