อบรม อสม.เน้น..เบาหวาน ความดัน หลอดเลือดสมอง

บรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ประจำปี 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ร่วมด้วย นายแพทย์พชร เมฆี นายแพทย์ ชำนาญการ ประจำคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลกำแพงเพชร นางวรรณวิมล ตินะลา หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลกำแพงเพชร และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง
ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีการประชุมวิชาการตามแนวทางหลักสูตรการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในหัวข้อเรื่อง
1. กฎหมายใกล้ตัว และสิทธิที่พึงมีสำหรับประชาชน
โดยคุณเก่งกล้า เกตุแก้ว หัวหน้าฝ่ายนิติการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
2. โรคความดัน เบาหวาน และหลอดเลือดสมอง
โดยนายแพทย์พชร เมฆี นายแพทย์ชำนาญการ ประจำคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลกำแพงเพชร โดยมี อสม.เข้ารับการอบรม จำนวน 206 คน จาก 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร//วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561