ผวจ.ร่วม อบจ. ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐาน “สิ้นฝนถนนสวย”แหล่งน้ำ

ผู้ว่าฯ อบจ.หนุน “สิ้นฝนถนนสวย”พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

นายเชาวลิตร แสงอุทัย   ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ถ.พหลโยธิน ต.อ่างทอง  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  ในการเปิด โครงการสิ้นฝนถนนสวย (เกรดปรับผิวทางถนนลูกรัง) และโครงการบรรเทาสาธารณภัยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีการทำงาน (ปราบปรามผักตบชวา, แก้ปัญหาภัยแล้ง, อุทกภัย, วาตภัย และภัยธรรมชาติ)  ประจำปีงบประมาณ 2562  นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้รายงานถึงโครงการนี้ว่า เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล ด้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง และการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ซึ่งหลายพื้นที่ในจังหวัดกำแพงเพชร ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะเกษตรกร ที่มีความต้องการใช้น้ำ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ไม่เป็นไปตามที่ต้องการปัญหาความหนาแน่นของผักตบชวาในแหล่งน้ำ ทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และอีกปัญหาหนึ่ง คือปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม ซึ่งเส้นทาง หลาย ๆ เส้นทางในจังหวัดกำแพงเพชร ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ยังคงเป็นผิวจราจรลูกรัง  จำนวน 11 อำเภอ  88 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะทาง 2,154 กิโลเมตรโดยมีงานก่อสร้างถนนลาดยาง ระยะทาง 16.70 กิโลเมตร ซ่อมถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 41 สายทาง ระยะทาง 398 กิโลเมตร, งานเครื่องหมายวิศวกรรมทางบก (ตีเสนจราจร) 7 สายทาง ระยะทาง 35.60 กิโลเมตร, งานตัดหญ้าไล่ทาง จำนวน 40 สายทาง ระยะทาง 395.543 กิโลเมตร, งานกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ได้แก่ อุทกภัย, ภัยแล้ง,คอสะพานชำรุด, ปรับปรุงขยายผิวทาง, วางท่อระบายน้ำ ดาดคอนกรีตไหล่ทาง, โครงการขุดลอกปราบปรามผักตบชวา จำนวน 33,000 ตัน โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ประกอบด้วย รถปรับเกด รถบดล้อยาง รถบดสั่นสะเทือน รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกเทท้าย รถลาดยาง รถขุดตีนตะขาบ รถปราบปรามผักตบชวา รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง รถซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล จำนวน 70 คัน และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ข้าราชการในการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาผิวจราจรลูกรังที่เสียหาย ให้อยู่ในสภาพที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ตลอดจนบรรเทาสาธารภัยภายในพื้นที่ , ขุดลอกกำจัดผักตบชวา ร่วมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน ประชาชน ให้มีแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค และมีแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ตามนโยบายของรัฐบาล  โครงการนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหา และบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ภายใต้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยมุ่งเป้าหมายให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างสูงสุดด้านนายเชาวลิตร  แสงอุทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวถึง นโยบายรัฐบาล ต้องการสร้างพื้นฐานของสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง ประชาชนคนไทยมีความกินดี อยู่ดี และมีความสุข เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร จะได้ลงพื้นที่ดูปัญหาแหล่งน้ำ และโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้ง  11 อำเภอ ในจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยตนเอง