สธ.ประชุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ควบคุมตามนโยบาย

นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับ จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อดำเนินงานกำกับดูแลนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย//12 พฤศจิกายน 2561