TO BE NUMBER ONE IDOL ประกวด TEEN DANCERCISE

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL และ ประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในรูปแบบการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL และ ประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชน เข้าร่วมประกวดในระดับภาคเหนือ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นหนึ่ง รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากองค์ประธานโครงการ ฯ จำนวน 3 คน ทีม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคเหนือ ปี 2561สำหรับการประกวดในปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL จำนวน 26 คน สมัครเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จำนวน 11 ทีม โดยได้รับการสนับสนุนคณะกรรมการตัดสินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย และองค์กรอิสระ และได้รับอนุเคราะห์สถานที่จัดงานจากชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขากำแพงเพชร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE จาก 11 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 200 คน//ข่าว สสจ.กำแพงเพชร