กฟภ. ร่วมมือ ร่วมใจ ใช้ถุงผ้า ลดภาวะโลกร้อน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “ชาว กฟภ. ร่วมมือ ร่วมใจ ใช้ถุงผ้า ลดภาวะโลกร้อน” 
วันนี้ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานจัดกิจกรรม“ชาว กฟภ. ร่วมมือ ร่วมใจ ใช้ถุงผ้า ลดภาวะโลกร้อน” พร้อมทั้งให้โอวาทแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ในส่วนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหน้าที่รับผิดชอบ
สำหรับการจัดกิจกรรม “ชาว กฟภ. ร่วมมือ ร่วมใจ ใช้ถุงผ้า ลดภาวะโลกร้อน”เป็นการสนับสนุนการรณรงค์หยุดใช้ถุงพลาสติก เนื่องจากปัญหาขยะถุงพลาสติกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับปัญหาภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงร่วมกันรณรงค์การแก้ไขปัญหา โดยเชิญชวน พนักงานและลูกจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำถุงผ้ามาทดแทนการใช้ถุงพลาสติก ตามนโยบาย “ชาว กฟภ. ร่วมมือ ร่วมใจ ใช้ถุงผ้า ลดภาวะโลกร้อน” เพื่อลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติกและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ต่อไป พร้อมทั้งสนับสนุนร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ตามที่จังหวัดกำแพงเพชร ได้ขอความร่วมมือเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยให้ทุกส่วนราชการ และทุกหน่วยงาน ส่งเสริมและสนับสนุนดำเนินงานตามนโยบาย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ในประเด็น “น้ำสะอาดไม่ต้องมีแคปซีล”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรม “ชาว กฟภ. ร่วมมือ ร่วมใจ ใช้ถุงผ้า ลดภาวะโลกร้อน” โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU : MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัด จำนวน 7 แห่ง เพื่อสนับสนุนการรณรงค์หยุดใช้ถุงพลาสติก ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อย่างยั่งยืน ต่อไป