สธ. มอบโล่เกียรติคุณผลการดำเนินงานดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่3

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2561 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มีวาระพิเศษนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรมอบโล่เกียรติคุณผลการดำเนินงาน ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 3 และชนะเลิศระดับจังหวัดดังนี้ ประเภทผู้สูงอายุต้นแบบ 100 ปี ขึ้นไป ดีเด่นระดับเขต นายสุบิน ลุ่มลึก สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประเภทตำบล Long Term Care ชนะเลิศระดับจังหวัดและดีเด่นระดับเขต ได้แก่ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ ประเภท Care Manager ชนะเลิศระดับจังหวัดและดีเด่นระดับเขต ได้แก่นางพรทิพย์ เสือคำรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะกอกหวาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร ประเภท Care Giver ชนะเลิศระดับจังหวัดและดีเด่นระดับเขต ได้แก่นางสาวยุพา บุญงาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง และประเภทนวัตกรรม QR Code ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ชนะเลิศระดับจังหวัดดีเด่นระดับเขต ได้แก่ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ