นำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (PCC)

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ณ ห้องประชุมวชิรปราการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สำหรับวันนี้ทีม PCC ที่นำเสนอประกอบด้วย โรงพยาบาลกำแพงเพชรและเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 4 ทีม โรงพยาบาลคลองขลุง 1 ทีม โรงพยาบาลคลองลาน 1 ทีม ทีมโรงพยาบาลพรานกระต่าย 1 ทีม และโรงพยาบาลปางศิลาทอง1 ทีม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผู้ปฏิบัติงานใน PCC ทั้ง 8 ทีม เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน