ผู้ว่าฯรับมอบเงิน 5 แสน วัดป่าธรรมธารา โครงการผ้าป่า รพ.

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร  นางสิริมนต์     สุขวัฒน์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดกำแพงเพชร รับมอบเงินบริจาคห้องพิเศษของพระสงฆ์อาพาธ และมูลนิธิหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย เพื่อพระสงฆ์อาพาธ 500,000 จากวัดป่าธรรมธารา ปางศิลาทอง เพื่อร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร เพื่อนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการรักษาพี่น้องประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วย โดยทางโรงพยาบาลได้จัดกองผ้าป่าขึ้น หลังจากเสร็จสิ้นโครงการนี้ปรากฏว่า ยอดกองผ้าป่าจำนวนกว่า 50 ล้านบาท

โรงพยาบาลกำแพงเพชรเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 410 เตียงสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดดำเนินการรักษาพยาบาลผู้ป่วยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 จนถึงปัจจุบันและครบ 64 ปี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

ขณะนี้โรงพยาบาลกำแพงเพชร อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 156 เตียง 8 ชั้น ขนาดพื้นที่อาคาร 6,168 ตารางเมตรจำนวน 1 หลัง เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และลดอัตราการครองเตียง ให้เกิดความคล่องตัว ในการให้บริการทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน

จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมความพร้อม ด้านสถานที่และครุภัณฑ์แพทย์ที่มีจำนวนจำกัด บางรายการเสื่อมสภาพ จากการใช้งานมาเป็นเวลานาน และไม่เพียงพอต่อการรักษาคนไข้ โดยเฉพาะผู้ป่วยภาวะวิกฤต รวมถึงภาวะขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาล ที่มีอัตราเฉลี่ย เกษียณอายุราชการ และลาออกเพิ่มสูงขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น  เพื่อเป็นสาธารณกุศลแก่ประชาชนทั่วไป และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมกัน บริจาคทุนทรัพย์ตามกำลังศรัทธา ตามโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี จะนำไปสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมตามวัตถุประสงค์ต่อไป//พิพัฒน์ จงมีความสุข / สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิิ่นจังหวัดกำแพงเพชร/30/11/61