โครงการแก้มลิง แก้ภัยแล้ง พื้นที่ 2 ตำบล 20,000 ไร่

ผู้ว่าฯจังหวัดกำแพงเพชรตรวจโครงการแก้มลิง แก้ภัยแล้ง พื้นที่เกษตรตำบลทรงธรรมและตำบลนครชุมรวมเกือบ 20,000 ไร่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยนายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายนิตพิชพนธ์ คูวัฒนาศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม นายชรินทร์ ไชยยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พันเอกยุทธพิชัย กวยะปาณิก รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร นายองอาจ สังขหัตถกร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายเกษม ตาสะหลี ท้องถิ่นอำเภอเมืองกำแพงเพชร และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร ตรวจโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ บ้านหมู่ 11 ตำบลทรงธรรม เชื่อมต่อกับเขตตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร   เป็นแก้มลิงขนาด 180 เมตรคูณ 180 เมตร มีความลึก 7 เมตร คันดินลูกรังกว้าง 8 เมตร ขนาดของความจุ 110,000 ล้านลูกบาศก์เมตร  พื้นที่ดังกล่าวนี้อยู่นอกเขตชลประทาน งบประมาณร่วมกัน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม และงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของ รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ประจำปีงบประมาณ 2560 รวมประมาณ 20 ล้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวต่อว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้มีต้นน้ำมาจากภูเขา หากไม่มีการบริหารจัดการน้ำก็จะสูญเปล่า พื้นที่ทางเกษตรไม่ได้รับประโยชน์ ยังจะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังอีกด้วยในฤดูน้ำหลาก และฤดูแล้งก็ขาดน้ำทางการเกษตรโครงการขุดลอกคลอง ทำประตูระบายน้ำ จากเชิงเขาทำ ทำฟลัดเวย์เปลี่ยนทางน้ำให้ ไหลลงสู่คลองแก้มลิง ขนาดของความจุ 110,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กสามารถจะดูแลพื้นที่เกษตรรอบบริเวณนี้ได้ ปีนี้น้ำอาจจะยังไม่มากเนื่องจากโครงการเพิ่งจะแล้วเสร็จ แต่มั่นใจได้ว่า มีปริมาณน้ำอย่างแน่นอน ซึ่งขณะนี้พื้นที่ทำการเกษตรรอบบริเวณนี้ ได้สูบน้ำจากคลองไปหล่อเลี้ยงสวนแตงโม ในปีหน้าจะมีน้ำเต็ม ก็จะเกิดประโยชน์ของโครงการนี้จะช่วยภาคเกษตรและภัยแล้งซึ่งในโอกาสต่อไป จะมอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านเจ้าของพื้นที่ตั้งกลุ่มและบริหารจัดการน้ำและสามารถดูแลหมู่บ้านข้างเคียงได้ โครงการนี้ทางจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรทาง อบต.ทรงธรรม   ได้ร่วมมือกันทำโครงการนี้ โดยการรวบรวมงบประมาณซึ่งโครงการดังกล่าวที่แล้วสำเร็จ จะเป็นกลไกของโครงการนำร่อง ไปสู่ความสำเร็จและสามารถมีน้ำใช้ทางการเกษตรได้อย่างครบวงจรสำหรับโครงการดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นจากสภาพพื้นที่ของตำบลทรงธรรม เป็นที่ดอน 90 เปอร์เซ็นต์และราบลุ่ม 10% ตลอดแนวแม่น้ำปิงฝั่งตะวันออก ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตร เช่นปลูกมันสำปะหลัง อ้อยและข้าว  จากช่วงฤดูที่ผ่านมาพื้นที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยหลายหมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาดังกล่าวนายนิตย ปรีชา ราษฎรหมู่ที่ 5 บ้านคลองลึก ตำบลทรงธรรม ได้ถวายฎีกาถึงมูลนิธิชัยพัฒนา และแจ้งให้จังหวัดกำแพงเพชร โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร  ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้เชิญหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางดำเนินโครงการ และมติที่ประชุม ให้องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรมมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และขอรับงบประมาณสนับสนุน รายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ประจำปีงบประมาณพศ 2560 โดยมีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้ประสานงานและบูรณาการหน่วยงานเข้าด้วยกัน เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลทรงธรรมโ ดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งจะมีชาวตำบลทรงธรรมจำนวน 4 หมู่บ้าน 670 ครัวเรือน จำนวนพื้นที่ 12534 ไร่ และเขตตำบลนครชุม ที่ได้รับประโยชน์ด้วยจำนวน 2 หมู่บ้าน 414 คนเรือน พื้นที่ไร่นาจำนวน 6,044 ไร่จะได้รับประโยชน์ร่วมกัน //พิพัฒน์ จงมีความสุข / สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร