ผวจ.นายกกาชาดฯเปิดป้าย สนง.กาชาด เพื่อประชาชน

ข่าวรอบชากังราว กำแพงเพชร ฮ็อตนิวส์ www.kppnews.net ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่บริเวณ ป้ายสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรถนนเทศา 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายเชวลิต แสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร,นางนวลจันทร์แสงอุทัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรพร้อม ด้วยนายไพโรจน์แก้วแดงรองผู้ว่าฯ น,างสมพิศ แก้วแดงรองนายกเหล่ากาชาด,นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดสมาชิกเหล่ากาชาดต่างพร้อมหน้าร่วมกันประกอบพิธี บวงสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เพื่อขออนุญาตเปิดป้ายสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบเนื่องจากสำนักงานเหล่ากาชาดที่มีอายุการใช้งานมานาน อาคารเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้โดยครึ่งไม้นั้นได้เสื่อมโทรมผุพังเมื่อ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 นางสุชาดา สีสุวรรณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชรในขณะนั้นพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด ได้กำหนดการปรับปรุงซ่อมแซม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ระยะเวลาสัญญาในการซ่อมแซมจำนวน 90 วันหรือว่า 3 เดือน  มูลค่าของการปรับปรุงอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดในครั้งนี้ ทางกาชาดจังหวัดกำแพงเพชรได้รับการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมจำนวน 1 ล้านบาทสำหรับประวัติอาคารสำนักงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้ก่อสร้างมาตั้งแต่เมื่อใด ยังไม่ได้ผู้รู้มาตอบเรื่องนี้อย่างชัดแจ้ง นางอรุณศิริ เพ็ชรพราย,นางชมดี สุทธะมุสิก ซึ่งเป็นคณะกรรมการเหล่ากาชาดอาวุโส และเป็นบุคคลที่อยู่คู่กับสำนักงานเหล่ากาชาดแห่งนี้มาอย่างยาวนาน ได้เล่าให้ฟังว่าเดิมทีเป็นสำนักงานวัฒนธรรม ในอดีตและเป็นหอประชุม สำหรับจัดงานมงคลให้กับคู่สมรส ของบุคคลในอดีต ที่ยังดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันหลายครอบครัว ในขณะนั้นนายแพทย์ปรีชา มุสิกุลอดีต ส.ส .ยังเป็นนักดนตรี และเคยมาแสดงที่หอประชุมแห่งนี้

ภายในรั้วของสำนักงานเหล่ากาชาด ยังมีประวัติศาสตร์  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศสยามมกุฎราชกุมารทรงเสด็จประพาสเมืองกำแพงเพชร ปลูกต้นสัก กรมพระยากำแพงเพชรอัครโยธินเสด็จประพาสเมืองกำแพงเพชร ทรงปลูกต้นสักยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ถึงในปัจจุบันนี้ การประมาณการคาดคะเนการสันนิษฐานเบื้องต้นอายุของสำนักงานเหล่ากาชาดน่าจะผ่านอดีตมาจนถึงวันนี้ประมาณ 90 ปี

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดป้ายสำนักงานอาคารเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรเสร็จแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรได้เปิดประชุม คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร  จึงเป็นครั้งแรกของนายกเหล่ากาชาด ที่ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อหารือและรับทราบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และกิ่งกาชาดอำเภอทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดกำแพงเพชรการชี้แจงงบประมาณและโครงการแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การดำเนินโครงการแผนงานของเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร การเตรียมการจัดงาน ประจำปีของจังหวัดกำแพงเพชร การจัดหารายได้ของเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ตลอดจนการกำหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว ภัยแล้งและภัยอื่นๆ///สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร/ พิพัฒน์ จงมีความสุข รายงาน