ผู้ว่าฯมอบนโยบาย มอบประกาศ อปท. อบจ.เทศบาล อบต.ดีเด่น

ข่าวรอบชากังราว กำแพงเพชร Hotmail www.kppnews.net ย้อนกลับไปที่ห้องประชุมซุ้มกอชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายชวลิต แสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในที่ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นอำเภอ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 ในที่ประชุมได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local perf orman Assessment LPA) ประจำปี 2561 ที่มีคะแนนรวม 5 ด้านร้อยละ 90 ขึ้นไปจำนวน 12 แห่ง  ประกอบด้วยด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง   ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาลจังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 90 แห่ง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนการประเมินรวม 5 ด้านร้อยละ 90 ขึ้นไปจำนวน 12 แห่งและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้มีการพัฒนางานของตนเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 12 แห่ง ได้รับใบประกาศเกียรติคุณประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่ เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  เทศบาลตำบลช่องลม องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ  เทศบาลตำบลลานกระบือ เทศบาลตำบลไทรงาม องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ และเทศบาลเมืองปางมะค่านอกจากนี้ก่อนหน้าเมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ก.ก.ถ.) เป็นประธานมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีพ.ศ 2561 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 41 แห่ง ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและจูงใจ ให้เข้าสู่การแข่งขันในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการของท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี อันจะส่งผลให้การให้บริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์ของการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยมีท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเข้ารับรางวัลจำนวน 6 แห่งได้แก่รางวัลประเภทโดดเด่นได้แก่ อบต.วังหามแห ได้เงินรางวัลจำนวน 7 ล้านบาทรางวัลประเภททั่วไปได้แก่ เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี และ เทศบาลตำบลลานกระบือ ได้เงินรางวัลแห่งละ 1 ล้าน 5 แสนบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้เข้าสู่รอบสุดท้ายของการคัดเลือก ได้แก่ อบต.หนองหลวงได้รับเงินรางวัลจำนวน 755,263,16 บาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก และผ่านเกณฑ์การประเมินได้แก่ อบต.ไตรตรึงษ์ และ อบต.โค้งไผ่ ได้รับเงินรางวัลแห่งละ  308,695,65 บาท เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบโล่รางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2561 จำนวน 192 แห่ง ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยมีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่น 9 ด้านได้แก่ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข  ด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างอาชีพ ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน และด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีท้องถิ่น ได้รับรางวัลจำนวน 7 แห่ง ด้านการศึกษาโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร,ด้านการสาธารณสุขและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการทูบีนัมเบอร์วัน อบต.มหาชัย, ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เทศบาลตำบลลานกระบือ ,ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอื่นๆ(การกำจัดผักตบชวา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, ด้านการส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (สมุนไพรและแพทย์แผนไทย) อบต.ปางตาไว ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) อบต.วังหามแห ,ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การดูแลผู้สูงอายุ อบต.วังหามแห โดยมีนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และ ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรร่วมแสดงความยินดี //สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร/ข่าวรอบชากังราว/สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร