“ชุมชนวัดกะโลทัย”หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โครงการไทยนิยมยั่งยืน

นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายวิชัย ทองทวี ประธานชุมชนวัดกะโลทัย สำนักงานพัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิด หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่บริเวณเจดีย์วัดกะโลทัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรทั้งนี้สืบเนื่องจากโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดกำแพงเพชร มีจำนวนทั้งสิ้น 38 หมู่บ้าน ในส่วนของอำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้มีการอนุมัติให้ดำเนินการจำนวน 4 หมู่บ้าน 1 ชุมชน ซึ่งชุมชนวัดกะโลทัย เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ผ่านการค้นหา และพัฒนาศักยภาพของชุมชนเรียบร้อยแล้ว โดยมีคำขวัญที่ว่า “วัดกะโลทัยเจดีย์งาม, เลิศล้ำพุทธศิลป์, สายใยวัฒนธรรมท้องถิ่น , สานสัมพันธ์ชุมชน” ซึ่งมีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการชุมชน ด้วยการอบรมในหมู่บ้าน พาไปศึกษาดูงาน มีการจัดทำแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว พัฒนาจุดเด่นของชุมชน ส่งเสริมอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยการพัฒนาอาหารพื้นถิ่น และพัฒนาทักษะทีมงานในการต้อนรับนักท่องเที่ยว มีการอบรมศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ ออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์ และสโลแกนชุมชน รวมถึงเส้นทางการท่องเที่ยว มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม มีสโลแกนว่า “มากะโลทัย สุขกายสุขใจนะจ๊ะ”​ที่มาของโครงการนี้ เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้ดำเนินการจัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกระบวนการเตรียมความพร้อมของชุมชน สร้างความพอใจให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และท่องเที่ยวในหมู่บ้าน/ชุมชน และการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กระจายอยู่กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน บนพื้นฐาน เสน่ห์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่ดัดแปลงให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และประชาชนมีความสุข/สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร/11-12-61