ผู้ว่าฯเข้ม..!! รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2562

มาถึงห้วงแห่งการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ จังหวัดกำแพงเพชรบูรณาการทุกหน่วยงาน เพื่อป้องกันมิให้อุบัติเหตุมาคร่าชีวิตของประชาชน ที่กำลังเดินทางหรือฉลองปีใหม่กันอย่างมีความสุข ทั้งนี้ต้องการให้พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรปลอดการเสียชีวิตเช้าของวันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพช ได้เปิด การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และ วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2561 โดยจัดขึ้นที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า กลางเมืองกำแพงเพชร  โดยมีหน่วยงานราชการ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมด้วย นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร นายเทวัญ หุตะเสวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.ยุทธพิชัย  กาวยะปาณิก รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ ประสาน แสงศิริรักษ์ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัด นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร นายองอาจ สังคหถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร  พ.ต.อ. วรชิต จันทร์วงศ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสาขากำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับชมรมประกันภัยจังหวัดกำแพงเพชร   สำนักงานประกันสังคม สำนักงานวัฒนธรรม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสุรกิจ  สุวรรณโรจน์ บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกำแพงเพชรได้กำหนดแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ 2552 โดยมีการดำเนินมาตรการ 2 ช่วงคือช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 และช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 โดยใช้ชื่อว่า “ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร “ จังหวัดกำแพงเพชรได้ยกระดับความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระจังหวัดและก็ได้เตรียมความพร้อมการดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พศ. 2562 ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดกำแพงเพชรโดยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดและระดับอำเภอขึ้นเพื่อประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนให้ประชาชนได้เดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ 2552 โดยมีเป้าหมายจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ยสามปีย้อนหลัง เน้นมาตรการบังคับใช้กฎหมาย และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เป็นหลัก เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดในทุกเส้นทาง ตลอดจนเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครภาคประชาชนโดยเฉพาะในระดับหมู่บ้านและชุมชนให้มากที่สุดสำหรับการรณรงค์ ก็มีกิจกรรมหลายรูปแบบประกอบ ไปด้วยการจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยทางถนน การปล่อยขบวนรณรงค์ เพื่อกระตุ้นเพื่อนปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ให้กับประชาชนได้มีความระมัดระวัง ในการใช้รถใช้ถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ตั้งหน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายบริษัทห้างร้านโรงงาน มูลนิธิสมาคมและหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมกันในวันนี้//สมาคมนักข่าวส่วนกลางและทองถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร