พัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เปิดการอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนมกราคม 2562 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ประจำปี 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกำแพงเพชรฯ ร่วมด้วยโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โรงพยาบาลกำแพงเพชร คุณกุลสินี สาพาที พยาบาลวิชชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร คุณสมศักดิ์ มูลเมืองมา วิศวกรไฟฟ้าสำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขากำแพงเพชร คุณนพรัตน์ นาทอง ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีการประชุมวิชาการตามแนวทางหลักสูตรการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในหัวข้อเรื่อง
1. การดำเนินงานการจัดการน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
โดยคุณสมศักดิ์ มูลเมืองมา วิศวกรไฟฟ้าสำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขากำแพงเพชร
2. แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 โดยคุณกุลสินี สาพาที พยาบาลวิชชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
3. การจัดทำบัตร Smartcard อสม.โดยคุณนพรัตน์ นาทอง ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากำแพงเพชรโดยมี อสม.เข้ารับการอบรม จำนวน 206 คน จาก 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร / 8 มกราคม 2562