Kick Off ประกาศ”แยกก่อนทิ้ง”ลดขยะทั้งจังหวัดกำแพงเพชร 

จังหวัดกำแพงเพชร ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ปฏิบัติตามแผนรณรงค์”แยกก่อนทิ้ง” มวลชนกว่า 3,000 คนแยกเป็น 4 สาย เดินขบวนรณรงค์แต่งกายแฟนตาซี ไปรอบเมืองกำแพงเพชร ประกอบพิธี Kick Off อย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมกันจัดการขยะตามนโยบายของรัฐบาลวันนี้เช้าวันที่ 9 มกราคม 2562 มีขบวนแฟนตาซี รณรงค์”แยกก่อนทิ้ง”เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2562 ในขบวนแฟนตาซี สร้างจิตสำนึกเรื่องขยะ สื่อความหมายของขยะ 4 ประเภทคือ ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย  ก็ประกอบด้วยส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่ บ้านอาสาสมัคร ผู้นำชุมชนคณะครูนักเรียนนักศึกษา และพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้กำหนดตั้งขบวน 4 จุด ในถนนสายหลักหลักเมืองกำแพงเพชร จุดที่ 1 ถนนราชดำเนิน 1 ปากทางแยกไปโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จุดที่ 2 ถนนราชดำเนิน 1 สี่แยกสัญญาณไฟจราจรโรงพยาบาลกำแพงเพชร จุดที่ 3 ถนนเจริญสุขหน้ามูลนิธิกำแพงเพชรสว่างธรรมสถาน จุดที่ 4 ถนนเทศา 1 หน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งขบวนก็ประกอบไปด้วย ที่ทำการปกครอง จังหวัดและอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมือง เทศบาลตำบลนครชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร เทศบาลตำบลปากดง เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย เทศบาลตำบลเทพนคร องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลธำมรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนวัชรวิทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี เทศบาลเมืองกำแพงเพชร สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สำนักงานป้องกันภัยจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เทศบาลเมืองหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเทศบาลเมืองกำแพง โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราวเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ฯลฯมวลชนทั้งหมดไปเคลื่อนกระบวนผ่านถนนสายหลักทั้ง 4 สายมุ่งหน้าเข้าสู่สนามกีฬาชากังราว(ริมปิง)องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายไอศูรย์ ดีรัตน์ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ดร.ร​มย์ พะโยม​ ศึกษาธิการ​จังหวัดกำแพงเพชร, นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร  นายเกษม ตาสะหลี ท้องถิ่นอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายประจวบ ชมพู นายกอบตท่าขุนราม ในสังกัดอยู่นายกอบต.ลานดอกไม้ นายจักรพงษ์ ไกลสมเดช นายกอบตคณฑี นายสุบรรณ อันทะสา นายกองค์ อบต.วังทอง  ร่วมกับ นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนี้ประธานในพิธีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวถึงการจัดการขยะมูลฝอย เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วน ที่ต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปประธรรม ในลักษณะของ “ประชารัฐ” ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญ และก็ได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ ประกอบกับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้มีการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะโดยใช้ หลัก 3 ช  ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ มีการแยกขยะก่อนทิ้ง และจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนทุกครัวเรือนกระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำแผนรณรงค์ “ แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยให้เริ่มปฏิบัติตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องทั้งภาค เอกชน และภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ อย่างถูกต้อง ตั้งแต่ต้นทาง โดยไม่ทิ้งภาระให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้บริหารจัดการแต่เพียงผู้เดียวในวันนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่จะได้ร่วมกันรับรู้กับชาวจังหวัดกำแพงเพชรว่า การแยกขยะก่อนทิ้งนั้น เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการร่วมมือร่วมใจจะทำให้จังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดสะอาดโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชน รับรู้ และเกิดการมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะในครัวเรือน ด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ตามหมู่บ้าน ตามชุมชน และให้มีการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการขยะที่ นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ขยะอันตรายก็แยกประเภท ตามแนวทางที่กำหนด มีการจัดทำถังขยะแยกประเภทในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นนั้นกลับไปบริหารจัดการตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ของตนเอง