ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยว กำแพงฯ

ผู้บัญชากาตำรวจท่องเที่ยว เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยวกำแพงเพชร ที่วัดพระบรมธาตุ  เพื่อดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 9  มกราคม 2562 พล.ต.ท.ธีรพล คุปตานนท์ ผู้บัญชากาตำรวจท่องเที่ย เดินทางมาเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยวกำแพงเพชร ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง กำแพงเพชร ร่วมด้วย นายไพโรจน์แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  พ.ต.อ.เจษฎา สวยสม รอง ผบก.ทท.2 พ.ต.ท.ต่อลาภ  ตินะมาตร สารวัตร สถานีตำรวจท่องเที่ยว 3  กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 นายณัฐพงศ์ บุญคำ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ อพท.4 (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร นายอภิวัฒน์ ทับทิมโต ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดกำแพงเพชร รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร โดยมีพิธีทางศาสนาพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลผู้บัญชากาตำรวจท่องเที่ยว เปิดเผยว่ากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้สั่งการให้สถานีตำรวจท่องเที่ยวในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีการตั้งที่ทำการหรือศูนย์รับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยวให้    คลอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในการให้บริการและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชน อันเป็นส่วนหนึ่งของคติการทำงานที่ ได้ให้ไว้ว่า “รอบรู้ รวดเร็ว ตรงเป้า เข้าถึง พึ่งได้” สถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 ได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยวกำแพงเพชรขึ้นที่วัดพระบรมธาตุแหงนี้สถานีตำรวจท่องเที่ยว 3  มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด คือจังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีที่ทำการอยู่ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทำให้การปฏิบัติหน้าที่แต่เดิมในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร มีอุปสรรคด้านระยะทาง โดยที่จังหวัดกำแพงเพชรก็มีแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวทางวัฒนธรรม และธรรมชาติเป็นจำนวนมาก มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง อาทิ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตลาดย้อนยุคบ้านนครชุม น้ำตกคลองลาน และบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง เป็นต้น ความเป็นมาของตำรวจท่องเที่ยว ในปี พ.ศ.2558 ปี พ.ต.ท.ต่อลาภ  ตินะมาตร ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวกำแพงเพชร ตั้งที่ทำการชั่วคราวบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชร ได้พัฒนาระบบอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวขึ้น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยมีองค์การพัฒนาการบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.พื้นที่ 4 สนับสนุนงบประมาณในการอบรมหลายครั้งต่อมาผู้บังคับบัญชาเพิ่มกำลังตำรวจท่องเที่ยวมาประจำรวม 5 นาย มีลูกจ้าง 1 นาย และมีอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวร่วมงานอีกเป็นจำนวนมาก จากความก้าวหน้าเรื่อยมาของหน่วยตำรวจท่องเที่ยวกำแพงเพชร ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวท่านปัจจุบัน ได้อนุมัติให้จัดตั้งที่ทำการหรือศูนย์รับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยวกำแพงเพชรขึ้น ณ ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชรโดยในการตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุได้รับความกรุณาจากพระราชวชิรเมธี เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ได้สนับสนุนพื้นที่ตั้งศูนย์บริการดังกล่าวรวม ทั้งสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์จนสวยงามเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชาที่ให้การสนับสนุนกิจการตำรวจท่องเที่ยวด้วยดีมาโดยตลอดหลังพิธีเปิดผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ตำรวจท่องเที่ยวกำแพงเพชร คุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าของ บริษัทในเครือ สิงห์โตทอง ผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุง ภายใต้แบนด์ สิงห์โตทอง“หอมนุ่มคุ้มราคา”  ศูนย์กลางตลาดพืชผลเกษตรส่งออกต่างประเทศ  บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด  บริษัทธรรมรัตน์คอนกรีตจำกัด   สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน)  และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์กับตำรวจท่องเที่ยวกำแพงเพชรอีก 7 ราย//สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร